tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
当前位置:首页 >> >>

三角变换答案

第三章
第 1 课时 3.1.1 1.试一试

三角恒等变换

6+ 2 63 4 例 2.变式(1)分 ? ?Ⅰ和 ? ?Ⅱ,? ?Ⅰ时, cos(? ? ? )=65 33 ? ?Ⅱ时, cos(? ? ? )=65 30 变式(2). cos ? =cos[(? +? )-? ] ? 49 2. 2 10 3.
8 3

变式(3) 教材 P127 页 自主测评 1 1.C 自主测评 2 1. 3 3. 2.B

15 3-8 34
5. [?

4.

2 7-3 5 12

3.A

4.

2? ? ? k? , ? k? ](k ? Z ) 5 10

3 5?2 7 12

4.

7 5 27

5. (1) f ( x) ? cos x (2)

56 65

第 2 课时 3.1.2 典型例析 1. (1)

1 6? 2 (2) ? 2 2

2.

2 2
1 4

自主测评 1 1.B 自主测评 2 1. ?2 第 3 课时 典型例析 3.变式练习 2(1) ?3 (2) 自主测评 1 1.C 自主测评 2 1.(1) 2.B 3.A 4.1 5. 3 ? 2 3. ? 2.A 3.C 4. ? 5.1

4 5

4. ?

56 65

5.

16 65

3? 4

3 (2) 3 3

3.(1) ?

1 (2) 8 ? 5 3 3

4.5

5.(1) 60 (2)

8?5 3 11
1

第 4 课时 3.1.3 自主测评 1 1.B 自主测评 2 1. (1) ? 2.B 3.D 4. ?2 5. ?

2 (2)4 4

3.最小值 6,最大值 10

4. (1)20 (2)

1 7

5. (1)1(2) {x | x ? k? 或x ? 第 5 课时 3.2(1) 自主测评 1 1.A 自主测评 2 1.略 2.1 3. 2.B 3. A

?
3

? k? , k ? Z }

4.

3 4

5. tan x

56 65

4.略

5.[0,2]

第 6 课时 3.2(2) 自主测评 1 1.A 自主测评 2 2.A 3.B 4. 1 ? 2 5. [ k? ?

?
3

, k? ?

?
6

]( k ? Z )

7? 3? ? ;当 B ? 时, C ? . 2 4 12 4 12 9 7 2. (1) ? (2)最大值为6,最小值为 ? . 4 3
1. (1) ? ?

?

(2)当 B ?

?

时, C ?

3. f ( x ) 的最小正周期为 ? ;在区间 ? 0,

? ?? 上的最大值为 2,最小值为-1. ? 2? ?

4.设 ?SOP ? ? ,当 ? 为 45 ? 时, Smax ? 1 . 第 7 课时 自主测评 1 1.B 自主测评 2 1.4 第 8 课时 典型例析
2

2.C

3.B

4. cot15 ? 2 ? 3

5.

1 2008

2.-3

3.

12 13

4.

17 9

5.(1) ?

4 2 5 ? 15 (2) ? 3 10

2. ?

?a ? 2 ?a ? ?2 或? ?b ? ?5 ?b ? 1

变式练习(1) ? (2)

? 5? 或 6 3

自主测评 1 1.D 自主测评 2 1. 2.C 3.B 4.

1 7 , 3 9

5. ymax ?

4? 7 ?4 ? 7 , ymin ? . 3 3

3 4

2.

17 9

3. ? x | x ? 4k? ?

? ?

?

? ,k ?Z? 3 ?

4. 3

5. (1) [k? ?

?

, k? ? ](k ? Z ) (2) a ? 2 ? 2 2 , b ? 4 . 8 4

?

3


网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com