tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 高三语文 >>

2013届高考语文模拟试题(山东卷)


2013 高考语文模拟试题(山东卷)

第 I 卷(36 分)
注意事项: 1.答第 I 卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。 2.每小题选出答案后,用 HB 或 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、(15 分,每小题 3 分) 1、下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( A. 攒射(cuán) 龟(jūn)裂 软着(zháo)陆 . . . B.便溺(niào) 亘(g?n)古 . . C.洗涤(dí) 濒(pīn)临 . . D、筵 (yàn)席 款识(zhì) . . 倒(d?o)胃口 . 脖颈(gěng)儿 .

) 海市蜃(sh?n)楼 . 推本溯(sù)源 . 不容置喙(huì) .

鸡血(xiě)石 自怨自艾(yì) . . 2、下列词语中没有错别字的一组是( ) A.发轫 增值税 文采蜚然 树倒猢狲散 B.膈膜 百衲衣 黯然神伤 苛政猛于虎 C.不啻 爆冷门 铩羽而归 抹一鼻子灰 D.拥堵 编者案 直截了当 图穷匕首现 3、下列句子中标点符号使用正确的一项是( ) A. 中国人太过高调地把自己的软肋告诉给美国人——台湾问题、西藏问题都是这样— —只要在这上头撩拨一下,中国人就气得不行。从而让美国佬抓住了软肋,吃尽豆腐。 B. 几乎每 6 天世界上就会诞生一所孔子学院,孔子学院的硬件建设速度很快,但师资、 教材等软件的建设明显滞后,我们尚不十分清楚怎样更好地展示中国的“软实力”? C. 目前,我国广义上的白血病年发病率(血液系统恶性肿瘤)达到十万分之十二。我国 的造血干细胞移植(俗称骨髓移植),无论数量还是质量均处于国际领先水平。 D.3 月 7 日,全国人大三次会议审查《关于 2009 年中央和地方预算执行情况与 2010 年 中央和地方预算草案》 的报告。 代表们解读“国家账本”, 对国家财政的投向提出建议。 4. 依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是 ①我们赖以______、繁衍的地球是我们人类共同的家园,人人都有义务来小心呵护她。 ②是否存在外星人至今仍是一个迷,______ 有外星人的话,他们也已经______和适应 了千万年______上亿年,未必能像我们一样适应地球的环境。 A.栖息 即便 进化 到 B.生息 即便 进化 或 C.生息 如果 演化 到 D.栖息 如果 演化 或 5.下列各句中加点的熟语,使用不恰当的一句是( ) A.据有关人士称,房价问题涉及当地政府、开发商、投资公司、建材企业等诸家利益关, 平抑房价将牵一发而动全身,具体操作殊非易事。 ....... B.朝鲜与美韩之间就朝鲜申报核计划与获得美国经济援助之间的争执尚未平息, 三月八 日的美韩联合军演再次在双方之间掀起死水微澜。 .... C.首届中国电影金扫帚奖颁奖仪式昨日举行, 《三枪拍案惊奇》 .... ,获得最令 “连中三元” . 人失望影片、最令人失望导演和最令人失望男演员奖。. D.每个人都应该清楚,防控甲型 H1N1 流感等流行性疾病需要全世界各国携起手来,共 同应对,任何国家和地区都无法做到无法独善其身。 ....
1

6、下列各句中,没有语病句意明确的一句是( ) A.据新华社报道,韩国保健福祉家属部 1 月 29 日表示,国际人口科学联盟(IUSSP)28 日在巴黎举行的董事会上,做出了将釜山选为第 27 届世界人口大会举办地。 B.由星光国际领衔出品的、 打响 09 贺岁第一炮的古装传奇巨制 《花木兰》 在中国内地、 , 香港、台湾及新加坡、马来西亚等亚太地区上映以来,票房已经突破 1.1 亿。 C.文强作为一个共产党员和领导干部,之所以走上犯罪道路,主要原因是没有不断加强 自我修养,党性不强,私欲太盛造成的。希望全国政法干部引以为戒。 D. 全国人大代表、北京大学校长周其凤 7 日在北京表示,即使大学生目前面临严峻就 业形势,但大学仍需扩招,以此提高大学的毛入学率,进而提高全民教育水平。 二、阅读下面的文字,完成——10 题。 也曾“高陵” ,也曾“疑冢” 安立志 2009 年的最后几天, 安阳掘墓于西高穴, 迫不及待作出重大宣布——发现曹操墓。 中科院考古所虽称“初步认定” ,并非“最终结论” ,仍然激起一片质疑之声。 曹操墓原本是明确的。曹操去世前两年就为自己准备了“归宿”“古之葬者,必居 : 瘠薄之地。其规西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树。( ”《三国志》 )公元 220 年,曹操死于洛阳,即葬于此地(魏称高陵,亦称西陵) 。几十年后,时任西晋著作郎 的陆机, “游乎秘阁”“而见魏武帝遗令” , ,他披露了曹操“遗令”的部分内容: “汝等 时时登铜雀台,望吾西陵墓田”“遗令”的发现,进一步明确了曹操墓的具体方位。晚 。 唐的李吉甫写道: 西门豹祠在县西十五里, “ 魏武帝西陵在县西三十里。 《元和郡县志》 ” ( ) 进一步标明了操墓的确切位置。 “高陵”是如何变成“疑冢”的呢?我以为,其根本原因在于意识形态的干扰。 “七 十二疑冢”的最早说法见于王安石的《将次相州》诗,其中有: “青山如浪入漳州,铜 雀台西八九丘。“八九丘”者,七十二冢也,就是对操墓难以确认的描述和评议。王诗 ” 只是“疑冢说”的滥觞, “曹操疑冢”的说法大约到南宋初期才广为流传。 “疑冢说”起于宋代,与“正统论”的泛起不无关系。宋代的士大夫为了论证赵宋 政权的合法性,曾就“正统论”进行过激烈论争。曹魏是正统的观点被司马光所认同, 并体现在《资治通鉴》的编纂之中。然而,这一观点在南宋却引起争议。南宋朝廷蜷缩 东南一隅,势同三国时的东吴,占领北方大片土地的金政权,如同当年的曹魏。如此一 来,在舆情上, “帝魏寇蜀”逐渐为“帝蜀寇魏”所取代,陈寿笔下的“非常之人,超 世之杰” ,竟然成了篡汉的奸雄,狡诈的奸臣,连带其“高陵”也就成了“疑冢”“疑 。 冢说”的代表人物当属范成大,他写诗说: “一棺何用冢如林,谁复如公负此心。( ”《七 十二冢》 )南宋时,不仅“疑冢诗”所在多有, “疑冢词”也俯拾即是。 那么,这“疑冢”又是如何变成“高陵”的呢?西高穴的发掘,不仅迅速认定流传 了几个世纪的“疑冢说”只是“民间传说” ,而且迅速认定证据不全的西高穴为曹操高 陵,而参与其中的不仅有考古专家,也有政府官员。西高穴墓刚挖开,就有学者预言, 开发曹操墓,每年至少能带来 4.2 亿元的经济效益。在“疑冢”迅即变为“高陵”的过 程中,没有看到确凿的考古证据,没有看到严谨的科学论证,人们看到的是曹操的高知 名度所潜在的经济利益的强大诱因。 考古总要通过田野调查挖掘,找到一些早期人类活动的遗物、遗迹,来研究和探求 古人生活的状态与环境。在这里,需要的是求真的精神与科学的态度。舍此,或屈于意 识形态的压力,或魅于经济利益的诱惑, “高陵”乎, “疑冢”乎,也就真假难辨了。 (2010 年 1 月 14 日《文汇报》有删节) 7. 作者认为“曹操墓原本是明确的” ,以下不属于这一观点依据的一项是:( )

2

A.《三国志》中明确记载,曹操生前为自己准备的墓葬居于瘠薄之地。 B. 《三国志》中记载,曹操生前为自己准备的墓地在西门豹祠西原上。 C. 据曹操“遗令”中记载,人们登上铜雀台就可以看见其墓地西陵。 D.《元和郡县志》中标明了操墓的确切位置在元和县西三十里的地方。 8.对文中画线句“‘疑冢说’起于宋代,与‘正统论’的泛起不无关系”的理解,不正 确的一项是( ) A.“疑冢说”之所以兴起于宋代,与“正统论”在宋代泛起存在着一定的关系。 B. 宋代的一些士大夫提出并主张“疑冢说”,是为了论证赵宋政权的合法性。 C.“疑冢说”的兴起,表明人们对历史史实的认定有时会受到意识形态的影响。 D. 宋代之前的人们没有提出“疑冢说”,是因为宋代之前没产生在“正统论”。 9.下列表述不符合原文意思的一项是 ( ) A.安阳掘墓于西高穴,就迫不及待作出重大宣布——发现曹操墓,其实宣布的这一结论 尚缺乏确凿的考古证据和严谨的科学论证的支撑。 B.王安石的诗《将次相州》只是“疑冢说”的滥觞,而“疑冢诗”和“疑冢词”在南宋 的俯拾即是则表明“疑冢说”在南宋的广泛流行。 C.在南宋, “帝魏寇蜀”的观点取代“帝蜀寇魏”是因为南宋朝廷蜷缩在东南一隅,势 同三国时的东吴,而金政权,如同当年的曹魏。 D.由于意识形态的干扰,本来明确的曹操墓成了“疑冢” ,又因为经济利益的诱惑,曹 操墓诸多疑冢中的一处又成了所谓明确的“高陵” 。 10.根据原文的信息,下列推断不正确的一项是 ( ) A.从相隔时间长短的角度来说,关于曹操墓地的记载或表述,宋代之前的一些史料应 该比宋代之后的一些诗词更为可信。 B.在人类历史发展的过程中,意识形态的差异、经济利益的需求等都有可能成为干扰 后人对某些历史史实的认定的因素。 C.证据不全的西高穴被迫不及待地认定为曹操高陵这一事件,表明追逐经济利益的风 气已经浸染学术性极强的考古界。 D.对古人生活的状态与环境等一切历史问题的研究,都必须要通过田野调查挖掘,找 到早期人类活动的遗物才能进行。 三、(12 分,每小题 3 分) 阅读下面的文言文,完成 11—14 题。 羊欣,字敬元,泰山南城人也。曾祖忱,晋徐州刺史。祖权,黄门郎。父不疑,桂 阳太守。欣少靖默,无竞于人,美言笑,善容止。泛览经籍,尤长隶书。不疑初为乌程 令,欣时年十二,时王献之为吴兴太守,甚知爱之。献之尝夏月入县,欣著新绢裙昼寝, 献之书裙数幅而去。欣本工书,因此弥善。起家辅国参军,府解还家。隆安中,朝廷渐 乱,欣优游私门,不复进仕。会稽王世子元显每使欣书,常辞不奉命,元显怒,乃以为 其后军府舍人。此职本用寒人,欣意貌恬然,不以高卑见色,论者称焉。欣尝诣领军将 军谢混,混拂席改服,然后见之。时混族子灵运在坐,退告族兄瞻曰:“望蔡见羊欣, 遂易衣改席。”欣由此益知名。 桓玄辅政,领平西将军,以欣为平西参军,仍转主簿,参预机要。欣欲自疏,时漏 密事,玄觉其此意,愈重之,以为楚台殿中郎。谓曰:“尚书政事之本,殿中礼乐所出。 卿昔处股肱,方此为轻也。”欣拜职少日,称病自免,屏居里巷,十余年不出。 义熙中,弟徽被遇于高祖,高祖谓咨议参军郑鲜之曰:“羊徽一时美器,世论犹在 兄后,恨不识之。”即板欣补右将军刘籓司马,转长史,中军将军道怜谘议参军。出为 新安太守。在郡四年,简惠著称。除临川王义庆辅国长史,庐陵王义真车骑谘议参军,

3

并不就。太祖重之,以为新安太守,前后凡十三年,游玩山水,甚得适性。转在义兴, 非其好也。顷之,又称病笃自免归。除中散大夫。 素好黄老,常手自书章,有病不服药,饮符水而已。兼善医术,撰《药方》十卷。 欣以不堪拜伏,辞不朝觐,高祖、太祖并恨不识之。自非寻省近亲,不妄行诣,行必由 城外,未尝入六关。元嘉十九年,卒,时年七十三。子俊,早卒。 (节选自《宋书?羊欣传》 ) 11. 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( ) A 欣本工书,因此弥善 工:善于,擅长 . B 高祖、太祖并恨不识之 . C 欣尝诣领军将军谢混 . D 除中散大夫 . 恨:怨恨 诣:到??去 除:任命,授职 )

12. 下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( A.①欣以不堪拜伏,辞不朝觐 ②木欣欣以向荣 . . B.①顷之,又称病笃自免归 . C.①乃以为其后军府舍人 . ②久之,能以足音辨人 . ②其皆出于此乎 .

D.①论者称焉 ②公子纠死,管仲囚焉 . . 13. 以下六句话分别编成四组,全能表现羊欣淡泊名利、洒脱不凡的一组是( ) ①欣意貌恬然,不以高卑见色 ②欣拜职少日,称病自免,屏居里巷,十余年不出 ③混拂席改服,然后见之 ④除临川王义庆辅国长史,庐陵王义真车骑谘议参军,并不就 ⑤在郡四年,简惠著称 ⑥顷之,又称病笃自免归 A.②③④ B. ①③⑥ C. ④⑤⑥ D. ①②④ 14. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( ) A.羊欣原本就擅长书法,在学习了王献之的字后,他的书法更有长进了。 B.隆安年间,由于朝政逐渐混乱,羊欣在家中悠闲度日,不再做官。 C.羊欣拒绝为元显写字,元显就任命他担任本由寒门担任的职务,羊欣并不因高门 任卑职而怒形于色。 D.羊欣担任主簿,参预机要事宜,因为不时泄露机密,被免职,贬官为楚台殿中郎。

第Ⅱ卷(非选择题

共 114 分)

四、 (24 分) 15. 把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语(10 分) (1)欣少靖默,无竞于人,美言笑,善容止。泛览经籍,尤长隶书。 分) (3 (2)欣欲自疏,时漏密事,玄觉其此意,愈重之,以为楚台殿中郎。 (3分) (3)太祖重之,以为新安太守,前后凡十三年,游玩山水,甚得适性。(4分)

4

16. 阅读下面一首诗,然后回答问题。 分) (8 禹庙 杜甫 禹庙空山里,秋风落日斜。 荒庭垂桔柚,古屋画龙蛇。 云气嘘青壁,江声走白沙。 早知乘四载,疏凿控三巴。 【注】禹庙:即大禹庙。 (1)颈联写庙外之景,你认为那两个字用的最为传神?请结合诗句加以分析。 (2)这首诗主要赞美了大禹怎样的精神?赞美英雄,感情基调多是昂扬向上的,但诗 人写景却用了“空山” “荒庭” “秋风” “古屋”等荒凉的意象,有人说这与全诗的情感 基调矛盾,你是怎样看待的?结合全诗加以分析。

16. 阅读下面一首诗,然后回答问题。 分) (8 道间即事 黄公度 花枝已尽莺将老,桑叶渐稀蚕欲眠。 半湿半晴梅雨道,乍寒乍暖麦秋天。 村垆沽酒谁能择,邮壁题诗尽偶然。 方寸①怡怡②无一事,粗裘粝食地行仙。 【注释】 (1)方寸:指人的内心。 (2)怡怡:安适自得的样子。 (1)首联和颔联运用怎样的手法、描绘出一幅怎样的画面?(4 分) ————————————————————————————————————— ————————————————————。 (2)这首诗抒发了诗人怎样的情感?试结合诗歌内容加以简要分析。 分) (4 ————————————————————————————————————— —————————————————————————。 17.补写出下列名篇名句中的空缺部分。 (任选 3 个小题) 分) (6 (1) 人固有一死, 或重于泰山, 用之所趋异也。 (司马迁 《报 任安书》 ) —————————— ,物换星移几度秋。 (王勃《滕王阁诗》 ) (2)鸿雁长飞光不度,—————————。 (张若虚《春江花月夜》 ) 独学而无友,------------------------。《礼记..杂记》 ( ) (3)竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?————————。 (苏轼《定风波》 ) 一语天然万古新,————————。 (元好问《论诗三十首》 ) (4)老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,——————— 。 (王勃《滕王阁序》 ) ————————— ,千金散尽还复来。 (李白《将进酒》 ) 五、 (12 分) 18.仿照下面划线的句子,另选角度写一段话,要求句式基本相同,内容有一定关联。 祖国啊,让我们以《诗经》关雎的歌喉,以屈原《橘颂》的音韵,以古风与乐府、律诗 与散曲,以京剧与秦腔、梆子与鼓词唱响您历史恢宏岁月的辉煌,唱响您不屈的尊严与 神圣; 答: , , 、 ,
519、 9 月 27 日晚 8 时, 2009 中国 (曲阜) 国际孔子文化节开幕式暨“孔子教育奖”、 “孔子文化奖”颁奖典礼在曲阜杏坛剧场隆重举行, 各界人士及外国友人在此纪念中国 伟大的思想家、教育家孔子诞辰 2560 周年,缅怀圣贤先哲,传承历史文化。 请你为现场写一个标语口号,以营造气氛。要求:内容有针对性、感染力,句式工 整,简洁明快,不超过 30 个字。 (4 分) 答: 。 20、北京时间 1 月 13 日,谷歌日前表示正在评估自己在中国商业运营的可行性,并可 能完全退出中国市场。一些西方媒体迅速把这一事件变成了批判中国的好机会。美国国 务卿希拉里站出来指责中国的互联网管理政策,影射中国限制互联网自由。白宫发言人 吉布斯声称, 总统奥巴马支持在中国的互联网自由, 坚信普世权利是所有人都该享有的, 不能因为某些国家而有“例外”。为此中美之间爆发了“口水战” 。那么,我们应不应 该对网络进行监管呢?为什么?(4 分) 答: 。 六、(18 分) 本题为选做题,考生须从所给(一)(二)两题中任选一题作答,不能全选。 (一) 文学类文本阅读 阅读下面的文字,完成 21——24 题。 伤 口 周海亮 他坐在正午的阳光里,面前的细铁架上绑一只白晃晃的口琴。他的额头和脸颊上挂 着亮晶晶的汗水,他微笑着,尽量用口琴吹出悦耳并且连贯的曲子。可是那曲子并不连 贯,它断断续续,调子甚至跑出很远。他端坐着,脸上露出抱歉的表情,口琴声却并不 停歇。旁边放一个红色的小塑料桶,偶尔有行人走上前来,往塑料桶里扔一张零钞或者 一枚硬币。他并不看行人,更不理会那个塑料桶。他只顾吹他的口琴。可是他的脸上分 明有了感激,对好心人,对一张零钞,或者一枚硬币。 和着曲子,他的脸上表情丰富。人们注意到他肘部以下的袖筒空空荡荡,那袖筒随 着他身体的微小动作而轻轻摆动。 男人带儿子横穿了马路。 他们站在不远处听他吹琴, 男孩说那里有个人在“演奏”。 男人说他是乞丐,他不过是在胡乱地吹口琴。男孩坚持说,不,不,他在认真地演奏。 然后,男孩跟父亲要十块钱。 什么?男人吃了一惊。 五块钱也行。男孩让了一步。 你要给那个乞丐五块钱? 是,我想给他五块钱。男孩认真地说,我们听了他的演奏,我们应该付钱??他那 么认真,他没有胳膊?? 男人想了想,掏出五块钱递给男孩。男人拉着男孩的手,径直走到他的面前。恰逢 一曲终了,他抬起头,舔一舔干燥的嘴唇,冲男人和男孩笑笑,然后将头深低下来,在 肩膀上擦一擦汗水。 男孩捏着五块钱, 向前跨一步, 试图将钱扔进他面前的红色塑料桶。 稍等,男人说。他将五块钱重新握到手中。 男孩不解地看着自己的父亲。 我得看一看你的胳膊。男人对他说。 他再一次抬头,再一次看面前的男人。他的脸呈现出紫黑的颜色,分不清是因了阳

6

光的照晒还是因了男人的话。他的嘴微张,嘴唇轻轻抖动,然而,他没有说话。 我得看一看你的胳膊。男人重复说,你知道,现在骗子太多??我不想让我和儿子 再一次受到欺骗。我绝对没有别的意思,我只想证明你是乞丐??请你原谅我?? 可是我不是乞丐。他说。 你不是乞丐? 我不是乞丐。我只是艺人———在大街上吹口琴的艺人。 男人不知是否应该把手里的五块钱扔进塑料桶。他迟疑着,愣怔不动。我还是想看 一看你的胳膊,男人坚持说,我真的没有别的意思,我只是想证明一下?? 他低下头,久久不语,然后,将嘴唇重新凑近口琴,吹起另一首曲子。他似乎完全 沉浸到自己的曲子里,对面前的父子二人视若不见。 男孩看着父亲。他感到不知所措。 最终男人还是将那五块钱扔进了塑料桶。他拉起男孩,转身,往回走。他们需要重 新横穿马路。 身后的口琴声戛然而止。 稍等!他喊住父子二人。他努力低下头,用牙齿咬开胸前的两粒纽扣。一滴汗水恰 在这时滑过额头,滴进他的眼睛。他用一种艰难并且笨拙的姿势脱下身上的 T 裇衫,男 人和男孩同时看到他丑陋并且可怜的残肢———的确,他的两个肘部以下,空空如也。 男人和男孩,同时愣住。男人开始不安和尴尬。男人说,对不起。 他笑一笑,重新用笨拙并且艰难的姿势将 T 裇衫穿好。他再一次低下头,用牙齿仔 细地系上胸前的两粒纽扣。他抬头看看男人,对男人说,请收回您的钱。 什么?男人不敢相信自己的耳朵。 请收回您的钱。他重复一遍,我想您还是把我当成了乞丐———只有把一个人当成 乞丐,才会在意他是否伤残??但事实上,我并不是乞丐,我只是艺人??我给您看我 的胳膊,既非为了博取您的同情和怜悯,更不是为了得到您的五块钱?? 他用光秃秃的肘部指指面前的小男孩,说,我把伤口展示出来,只是想让您的儿子 相信,这世上,并非所有需要帮助的人都是骗子;这世上,至少还有诚实?? 他埋下头,再也不肯说话。稍顷,又一支曲子在正午白晃晃的阳光里飘荡开来。 21.小说第一二自然段对“他”的肖像与神态描写的作用是什么?请作简要分析。(4 分) 答———————————————————————————————————— ————————————————————— 22.男人要看一看“他“的胳膊,一开始“他”不同意,后来为什么又把伤口展示出来 呢?(4 分) 答: ———————————————————————————————————— —————————————————————————————————————。 23.小说以“伤口”为标题,有什么含义?(4 分) 答: ———————————————————————————————————— —————————————————————————————————————。 24.善良和悲悯是人性中的“黄金” 。对比孩子和“他”的表现, “男人”肯定很惭愧。 结合文章所写的事,谈谈你的感想。 分) (6 答: (二) 实用类文本阅读

7

阅读下面的文字,完成 21——24 题。 世纪老人的十个瞬间 王岳川 北大未名湖后湖有一盏灯总是亮得最早。 1998 年,我将出国任客座教授两年,临行前特向季羡林先生辞行。欢言间我对季老 说:“您老每天闻鸡起舞”。先生正色道:“不,是鸡闻我起舞”。确乎如此,先生为 了写《糖史》 ,曾经从 1993 年至 1994 年用了差不多两年时间,上下午来回四趟五六里 路去北大图书馆,风雨无阻,寒暑不辍。近三十年来,季老撰写了近三百篇学术论文, 出版了十几部学术著作。当九十高龄的先生每天来回于图书馆并沉浸在《糖史》的广阔 世界中,我和不少学子在黄昏的北大博雅塔下,行注目礼送先生跨着厚厚的书包默默独 行。他那广被万物的爱心与知识分子的胆识,大千世界平等的思想与不争而无可与之争 的智慧,在不断行走的思想著述中体现得鲜明醒目。 2001 年,先生身体渐弱而经常生病住院。有一次我去看望刚出院回家的季老。老人 对我说:我感到身体一天不如一天,也许上天给我的时间不太多了”。于是,老人决定 向北大图书馆捐赠自己毕生之所有:家中所有图书近 30000 册,所收藏 400 余卷历代名 人珍品字画和文物,还有极有学术研究价值的所有手稿和名人通信。季老认为“国宝放 在国家手里是最安全的做法”,让人深深感动而高山仰止。 2003 年, 我的几届访问学者和博士毕业离校时对我说, 到北大多年最大的愿望就是 去看看季老,最后聆听他的教诲。我试着给病中的季老谈这个情况,季老爽快地答应同 大家见面。同学们济济一堂,端坐在季老的书斋中。大家求道解惑,季老有问必答,在 问学答疑中其乐融融。一小时很快过去了,季老支撑起病体,坚持送到大门外,抿紧嘴 唇含着泪光默默挥手告别。当我们走到未名湖后湖杨柳丛中,远远回首,仍见老人在风 中举手长依依,大家不由心中一热。先生对学生总是极为呵护,爱护有加。 2004 年春,季老已经因病住进医院,已无力编自己的“学术选集”。先生决定授权 由我来选编他的四卷本《季羡林学术精粹》 。2004 年底,在寒风呼啸中,我同山东友谊 出版社总编辑丁建元先生一起多次赴医院请教和征求选目意见。 季老总是非常认真地审 看我编的《季羡林学术精粹》多卷本目录,总是认真回忆有哪些重要文章在什么刊物, 需要查找复印;什么版本的书有错误,需要认真校改以后才能收入本书;还有那几篇新 写的文章可以补充, 以让读者尽量少花钱多读到新内容等等。 其言也谆谆, 其情也切切, 让我们深深地感受到大学者坚毅乐观的精神人格魅力。故而张中行先生说:“季羡林以 一身而具有三种难能一是学问精深,二是为人朴厚,三是有深情。三种难能之中,最难 能的还是朴厚,像他这样的难于找到第二位”。这实在是终身至交的肺腑之言。 2007 年 8 月,我又要去海外任教,到医院向先生辞行。见面后他谆谆告诫我:好好 到海外传播中国文化,不管有多难都要坚持文化输出。??我坐在病榻旁,听着季老缓 慢微弱的话音,脑海浮现出 20 年前的场景:1988 年,我刚留北大任教,去拜访季先生。 先生盯着我问: 地基有多深就知道房子能修多高——你外语阅读能力怎么样?学位论文 之后下一步准备写什么???这种超乎寻常的严格追问,给我以深刻的学术警策和震 撼。季老对我说,要做一个真正立身于世不为稻粱谋的真正学者乃至大学问家,还有很 远很难的路要走?? 我走出医院,融进了金色的十里长街,在夕阳的余辉中,看到世纪老人巨大而高迈 的身影:这位慈祥老人,性格宽厚平和有如泰山石,穿着发白的蓝中山装提着旧书包奔 走于各种国际会议的形象;他因宅心仁厚不忍拒绝他人邀请参会,而只能在会议缠身的 间隙中,心游万仞强行远离尘嚣写成篇篇美文;他对小动物的深情,常年养小猫小龟小

8

动物小花小草,每日写作疲倦时同它们亲近游戏,这种天性流露的美丽反衬出他人格高 大爱心深厚;他对后生学者的奖掖提携之多难以言尽,一生培养了六千多名弟子,其中 不少是国内知名东方学学者,?? 未名湖后湖午夜亮起的灯光,是百年北大老人透过暗夜的精神之光,这一灯独荧必 将迎来东方的满天朝霞。 (有删节) 21.文章前四段主要写了季羡林先生的哪些特点?(4 分) 22.第五段,张中行先生说评价季羡林先生,说季老的“三种难能之中,最难能的还是 朴厚” ,季老的“厚朴”这种品质体现在哪些方面?(4 分) 23.文章最后一段在全文中有什么作用?请简要分析。(4 分) 24.本文主要是从几个大的方面来评价季羡林先生的?作者着重侧重于哪一个方面来写 的?作者这种评价人物的方法对你的学习和成长有何启示?(6 分) 七、作文(60 分) (一)阅读下面的材料,按要求作文。 一位旅行家到马来半岛旅游。半岛地处热带,雨林蓊郁,繁花似锦,五颜六色的奇 异鸟类在空中飞翔鸣唱。海岸边,碧波起伏,沙滩如玉。岛上的土著居民一身阳光染就 的健康肤色,从容而快乐。自然风光让旅行家如痴如醉,淳朴民风更让他流连忘返。特 别是偶然遇到的一场奇异的决斗场面,更让他眼界大开。? 决斗者是两名萨凯部落的男青年,他们满脸严肃地走到决斗的地点,赤裸着上身, 一副不是鱼死就是网破的神情。决斗者的手中,既没有枪,也没有剑,而是一人握着一 根孔雀翎。 决斗开始了,只见他们举起“武器”,触向对方赤裸的上身,而且专找那些最薄弱 的地方,千方百计地给对方搔痒。随着时间的推移,两人的表情也发生着微妙的变化, 由怒气冲冲慢慢地变成了“忍俊不禁”,最后,一方终于难耐“折磨”,控制不住笑出 声来,决斗即告结束。决斗的双方竟然怒气全消,互相拍拍肩膀,一前一后地离开了。 导游说:“这是萨凯部落的一个传统习俗。在这个部落里,一个人若以为受到了别 人的侮辱,便可以用决斗来泄愤。决斗的方式只有一种,就是你刚才看到的。决斗的时 间没有限制,可以从早在到晚,直到一方笑出了声,方告结束。先笑者为输家。笑过之 后,冤家对头往往会握手言和。刚才的两个小伙子是一对情敌,为一个姑娘互不相让, 所以只好决斗。决斗后胜者高兴,输者也心悦诚服,因为世代相传的游戏规则早已内化 为自觉遵守的观念。”? 旅行家的心灵受到了强烈的震撼,他绝对没有想到在这个近乎原始的地方,竟然存 在着如此高超的生存智慧,如此充满艺术魅力的维护尊严的方式。 从以上材料中任选一个角度,自拟题目,自定立意,写一篇不少于 800 字的文章, 除诗歌外文体不限。

2013 高考语文模拟试题(山东卷)参考答案
9

一、1、B2、C3、A4. B【解析】生息,生活生存,生长繁衍,多指人;栖息,停留,休 息,多指鸟类。即便,表假设和让步;如果,只表假设。演化,演变,多指自然界的变 化;“进化”,生物由简单到复杂,由低级到高级的逐渐发展变化。或,表选择;到, 直到,表时间。 5. B【 解 析 】 本 题 重 点 考 查 考 生 对 熟 语 的 应 用 能 力 , 需 根 据 语 境 和 词 义 来 分 析 。 B 项 “ 死水微澜” :一池子死水。比喻死气沉沉、停滞不前的沉闷局面。不合语境。 6、B【 解 析 】 本 题 重 点 考 查 考 生 正 确 辨 析 并 修 改 病 句 的 能 力 , 需 要 熟 练 掌 握 病 句 的 几 种 类 型 。 A 项句子成分残缺,在句末加“的决定”;C 项句式杂糅,把“造 成的”去掉或者把“原因”去掉。D“即使”表假设,且与后面的“但”不搭配,应更 换为表让步转折的关联词“尽管”等 二、7. A【 解 析 】本 题 意 在 考 查 考 生 归纳内容要点并筛选整合文中的信息的能力。A 项所说 “曹操生前为自己准备的墓葬居于瘠薄之地” 并不能说明 “曹操墓原本是明确的” 。 8. D【 解 析 】 本 题 意 在 考 查 考 生 理 解 文 中 重 要 句 子 的 含 意 的 能 力 。 D 项“宋代 之前没产生在‘正统论’”属无中生有。 9. C【 解 析 】 本 题 意 在 考 查 考 生 分析概括作者在文中的观点态度与筛选并整合文中 的信息的能力。C 项“ ‘帝魏寇蜀’的观点之所以取代‘帝蜀寇魏’ ”说反了。 10. D【 解 析 】本 题 意 在 考 查 考 生 根 据 文 章 内 容 进 行 合 理 推 断 的 能 力 。 D 项“对 古人生活的状态与环境等一切历史问题的研究”范围过大, “通过田野调查挖掘,找到 一些早期人类活动的遗物、遗迹” ,只是通过“考古”来“来研究和探求古人生活的状 态与环境”的必要条件,而未必是研究“一切历史问题”的必要条件。 三、 B 解 析 】本 题 考 查 理解常见文言实词在文中的含义。 项中的“恨”应是“遗 11. 【 B 憾”之意。 12. B【 解 析 】 本 题 考 查 理解常见文言虚词在文中的意义和用法。B 项中的“之”都 是音节助词。A 项①是“因为”的意思,②表修饰关系。C 项①是代词,②是语气副词, 表揣测。D 项①是代词,②是语气助词。 13. D【 解 析 】本 题 考 查 考 生 筛 选 并 提 取 文 中 信 息 的能力。③是谢混对羊欣的仰慕 尊重⑤是羊欣为政的特点。此二项应排除。因此答案为 D。 14. D 【 解 析 】 本 题 考 查 筛选文中的信息及归纳内容要点。D 项说羊欣被贬官不当。 四、15. (1)羊欣年轻时性格沉静,不与人争强斗胜,言笑和美,容貌举止俱佳。广 泛阅读经籍,尤其擅长隶书。(注意“靖默”、 “长”的翻译、“无竞于人”介词结构 后置句式的翻译) (2)羊欣打算主动疏远桓玄,故意不时泄露机密,桓玄察觉羊欣的心思,愈发敬重他, 任命他为楚台殿中郎。 (注意“自疏”、“时”的翻译、“以为”是“以之为”的省略) (3)太祖敬重他,让他担任新安太守,前后共十三年,其间游山玩水,很有怡情养性 的乐趣。 (注意“重”、“以为”、“凡”、“适性”的翻译) 16. (1)“嘘”、“走”二字特别传神。 “嘘”字写云雾,在长满青苔的山崖峭壁间缓缓卷 动; “走”字写江涛澎湃,白浪淘沙,滚滚奔流。这大自然的气势磅礴景象衬托出大禹 治理山河的伟大气魄。 (2)这首诗主要赞美了大禹不惧艰险、征服自然、为民造福的创业精神。荒凉意象与 全诗情感基调不矛盾:山虽空,但有禹庙之峥嵘;秋风虽萧瑟,但有落日之光彩;庭虽 荒,但有桔柚垂枝;屋虽古旧,但有龙蛇在画壁间飞动。诗人采用了反衬手法,以冷落

10

荒凉的真实之景,有力地表现了大禹的气魄与功绩。 16. (1)上两联写景,突出了时令特征,而且用对偶句式,把各种物象组合在一起, 互相衬托,描绘出一幅鲜明生动的江南乡村的初夏风景图。 (2)颈联的“谁能择”和“尽偶然”隐约透出有志未酬的失意、无奈与不得不与世俯 仰的感慨和曲衷;尾联“怡怡” “地行仙”等语又表现出恬淡闲适,不慕荣利,洁身自 好的精神。 【 解 析 】本 题 考 查 鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧及评价文章的思想内容和作 者的观点态度。 17.(1)或轻于鸿毛;闲云谭影日悠悠 (2)鱼 龙 潜 跃 水 成 文 ; 则 孤 陋 而 寡 闻 (3)一蓑烟雨任平生;豪华落尽见真淳 (4) ,不坠青云之志;天生我材必有用 五、 (12 分) 18.答案示例:让我们以《洛神赋图》灵动的线条,以张择端《清明上河图》的手笔,以工 笔与写意、油画与水粉,以水墨与丹青、羊毫与彩笔描绘您现实峥嵘风貌的壮阔,描绘您崛 起的情态与姿容。 19、 (1)纪念先哲孔子,弘扬传统文化,实践科学发展,建设和谐社会。(2)追思 圣贤,千年礼乐归东鲁;感怀历史,万古衣冠拜素王。(3)万山遍列终归云横泰岳, 千载传承共仰源溯仲尼。(4)集群圣之大成,振玉声金,道通中外;立万世之师表, 存神过化,德合乾坤。 【 解 析 】 本 题 考 查 考 生 的语言表达能力、思维创新能力和对社会生活的关注能力。 答案不唯一,鼓励创新,具有多元性。 20、(1)应该。中国依法管理互联网,有关管理措施符合国际通行做法。美国一 贯玩弄双重标准,没有资格指责中国。(2)不应该。互联网应该是自由、民主和开放 的 ,中国在信息自由方面还有一段很长的路要走。 【解析】这是一道语言表达与应用类的综合性考查题,答案不唯一,考生只 要能做到观点明确、自圆其说即可。 六、(一)21.(1)点名人物的身份,一个身有残疾、类似乞丐的卖艺人。 “微笑” (2) “抱歉” ”感激”等词语,暗示“他”是一个诚实的人,为下文情节的展开做铺垫。 【 解 析 】 本题意在结合作品体裁的基本特征考查考生分析作品主要表现手法的能力。 要注意从内容和作品的结构形式两个方面来回答。 22.(1)“他”不同意是因为男人“ 我只想证明你是乞丐”的话伤害了“他”的自尊; (2) “他”后来又把伤口展示出来,是想让孩子相信,并非所有需要帮助的人都是骗子,这 世上还有诚实。 “他”展示自己的“伤口” (3) ,为的是医治人们曾经为欺骗所伤害的心 灵上的“伤口” 。 【 解 析 】 本 题 意 在 考 查 考 生 归纳内容要点并筛选整合文中的信息的能力。 23.(1)文中的“他”胳膊伤残; (2)提醒我们不要轻易揭别人伤疤,以免伤及别人的 自尊。 (3)人们面对弱者不愿轻易施以善心,是因为生活中的一些欺骗使其心灵遭受过 创伤。 【解析】考查考生对重点词语的理解和对文章主旨的把握。 24.(1)对于孩子,要展示给他这个世界美好的一面,要呵护孩子天真、善良和悲悯的 天性(2)对于在生活中遭受创伤的残疾人等需要帮助的人,要有尊重和关爱怀之心。 (3)生活中是有欺骗等丑恶的东西,但毕竟更多的还是诚实等美好的东西,我们不能

11

以偏概全,一叶障目。(4)我们要保持一颗童心,让善良与悲悯来温暖人们的心灵, 温暖这个世界。 【 解 析 】本 题 是 一 道 开 放 性 探 究 试 题 ,意 在 考 查 考 生 探讨作品中蕴涵的人文精神 和对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。考生的答案能扣住所问问题,观点明 确,言之成理即可,但要注意结合文章内容。 四 21.勤奋;学问精深(博学);无私(慷慨),爱国;关爱学生,对学生充满深情。 22.身为名人却平易近人,不摆大学者、大学问家的架子;编选学术文集细致认真,实 心实意地为读者(他人)着想;宅心仁厚不忍拒绝他人邀请参加会议。 23.(1)照应开头,使文章结构完整、严密。(2)以“未名湖后湖午夜亮起的灯光” 象征季羡林先生的“精神之光”,揭示这一“精神之光”的巨大作用和意义,表达对季 老的无限崇敬和赞美之情。 24.(1)学术成就和精神品质两个方面。(2)侧重于精神品质。(3)我们在学习和成 长过程中,既要注重科学文化知识的积累,丰富自己的才干使自己成为一个有所建树的 人,更要注重自己的思想道德、精神品质的提升,使自己成为一个人格健全、富有爱心、 品格高尚的人。(第三问为活性题目,考生答案只要符合前两点的限制,言之成理、言 之有物即可。) 七、作文(60 分) 参照高考评分标准 【文言文参考译文】 羊欣,字敬元,是泰山南城人。曾祖羊忱,在晋朝曾任徐州刺史。祖父羊权,做 过黄门郎。父亲羊不疑,任桂阳太守。羊欣年轻时性格沉静,不与人争强斗胜,言笑和 美,容貌举止俱佳。广泛阅读经籍,尤其擅长隶书。不疑起初任乌程县令时,羊欣正好 12 岁,当时王献之任吴兴太守,很赏识他。献之曾在夏天来到乌程县官署,羊欣正穿着 新绢裙午睡,献之在他的裙子上写了几幅字就离去了。羊欣原本擅长书法,由此书法更 有长进了。最初出仕任辅国参军,军府解散后又回到家中。隆安年间,朝政逐渐混乱, 羊欣在家中悠闲度日,不再仕进。会稽王世子元显每次要羊欣写字,羊欣往往辞谢,不 遵命。元显愤怒,就任命他为自己的后军府舍人。这个职务本来由寒门担任,可是羊欣 意态泰然自若,并不因高门任卑职而怒形于色,人们议论时都称赞他。羊欣曾拜访领军 将军谢混,谢混先拂扫坐席更换服装,然后接见。当时谢混的族子灵运在座,他离开后, 告诉族兄谢瞻说:“望蔡接见羊欣,就更换服装和坐席。”羊欣由此更知名了。 桓玄辅佐朝政,领西平将军,让羊欣做平西参军,又转为主簿,参预机要事宜。 羊欣打算主动疏远桓玄,故意不时泄露机密,桓玄察觉羊欣的心思,愈发敬重他,任命 他为楚台殿中郎。对他说:“国家政务由尚书主持,朝廷礼乐由殿中省制定。你以前身 处机要之地,与目前职务相比,还是轻的。”羊欣就职几天后,称病辞职,隐居里巷, 十余年没有出仕。 义熙年间,其弟羊徽得到高祖的信任重用,高祖对谘议参军郑鲜之说:“羊徽是 一时杰出人才,舆论还认为他比不上兄长,未能结识羊欣,令人遗憾。”立即下书,把 羊欣补右将军刘籓司马,又转为长史,又出任新安太守。在郡四年,以政治宽间爱护百 姓著称。除授临川王义庆辅国长史,庐隐王义真车骑谘议参军,都未就任。太祖敬重他, 让他担任新安太守,前后共十三年,其间游山玩水,很有怡情养性的乐趣。后来转任义 兴太守,并非他喜爱的地方,不久,又称病重,辞职回家。被授予中散大夫。 他平常喜好黄老之学,经常手抄黄老典籍,有病不吃药,饮符水而已。又擅长医

12

术,撰写《药方》十卷。羊欣因为不堪拜伏,便推辞不参加朝觐,高祖、太祖都以没有 见过他为遗憾。如果不是探访省间近亲,他不随便去别人家。出城一定要在城外,从来 没有进过建康城门。元嘉十九年去世,当时七十二岁。儿子羊俊,很早便去世了。

13


推荐相关:

2013年高考语文试题(山东卷)含答案.doc

2013年高考语文试题(山东卷)含答案 - 三文斋工作室语文组(整理) ☆ 绝密级 线 试卷类型 A 2013 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷) 语文试题 本...


2013年山东省高考语文试题答案.doc

2013年山东省高考语文试题答案 - 2013 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷) 第Ⅰ卷(共 36 分) 一.(15 分,每小题 3 分) 1. 【答案】A B 流水淙淙(...


2013年高考语文模拟题及答案解析19套-2013年山东省高考....doc

2013年高考语文模拟题及答案解析19套-2013年山东省高考语文预测题(四) - 4.2013 年山东省高考语文预测题(四) 第 I 卷(选择题 共 36 分) 一、 (15 分,...


2013年高考语文试题___山东卷【参考答案及解析】.doc

2013年高考语文试题___山东卷【参考答案及解析】 - 育星教 2013 年高考语文试题山东卷(精校版)参考答案及解析 2013 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷) ...


2013届高考语文模拟试卷及详细答案解析山东省泰安市201....doc

2013届高考语文模拟试卷及详细答案解析山东省泰安市2013届高三第二次模拟考试 语文_语文_高中教育_教育专区。2013届高考语文模拟试卷及详细答案解析 ...


2013年高考语文模拟题及答案解析19套-2013年山东省高考....doc

2013年高考语文模拟题及答案解析19套-2013年山东省高考语文预测题(十五) - 15.2013 年山东省高考语文预测题(十五) 第Ⅰ卷(选择题 36 分) 一、(15 分,每小...


山东省滨州市2013届高三一模语文试卷及答案_图文.doc

山东省滨州市2013届高三一模语文试卷及答案 - 山东省滨州市 2013 届高三第一次(3 月)模拟考试语文试题 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共 8 页。满分 150 ...


2013年高考语文试题(山东卷).doc

2013年高考语文试题(山东卷) - 绝密★启用并使用完毕前 2013 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷) 语文 本试卷分第 1 卷和第Ⅱ卷两部分,共 8 页。满分 ...


2013届高三语文模拟试卷及参考答案山东省级规范化学校2....doc

2013届高三语文模拟试卷及参考答案山东省级规范化学校2013届高三上学期期中考试 ...高三第二次学情检测语文试题本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。满分 150 分,...


山东省2013年高考语文模拟试题(二)(含答案解析).doc

山东省2013年高考语文模拟试题(二)(含答案解析) - 山东省 2013 年高考语文模拟试题(二) 一、 (15 分,每小题 3 分) 1.下列词语中加点的字的...


山东省2013届高考模拟语文.doc

山东省2013届高考模拟语文 - 山东省淄博一中 2013 届高三上学期期末考试 语文试题 试卷说明: 1、本卷由第 1 卷和第 11 卷两部分,总分 150 分,时间 150 ...


山东省潍坊市2013届高三二模语文试卷及答案_图文.doc

山东省潍坊市2013届高三二模语文试卷及答案 - 山东省潍坊市 2013 届高三第二次模拟考试语文试题 注意事项: 1:本试题分为选择题和非选择题两部分,共 8 页。...


2013年高考山东卷语文试题.doc

2013年高考山东卷语文试题_高考_高中教育_教育专区。2013年高考山东卷语文试题,2013年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)语 文 高考真题 ...


2013年山东高考语文试题及详细答案_图文.doc

2013年山东高考语文试题及详细答案 - 答案分析详细、具体,值得下载。... 2013年山东高考语文试题及详细答案_高考_高中教育_教育专区。答案分析详细、具体,值得下载。 ...


2013年山东高考语文试题.doc

2013年山东高考语文试题 - 2013 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷) 语文 本试卷分第 1 卷和第Ⅱ卷两部分,共 8 页。满分 150 分钟考试结束后,将本试卷...


山东省济宁市2013届高三二模语文试卷及答案.doc

山东省济宁市2013届高三二模语文试卷及答案 - 山东省济宁市 2013 届高三第二次摸底考试 语文第Ⅰ卷(共 36 分) 一、(15 分,每小题 3 分) 1.下列词语中...


【语文】山东省莱芜市莱芜十七中2013届高三4月模拟试题.doc

【语文】山东省莱芜市莱芜十七中2013届高三4月模拟试题 - 2013 年高考语文模拟试题 第Ⅰ卷(36 分) 注意事项: 1. 答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证...


2013届高三语文模拟试卷及参考答案山东省潍坊一中2013....doc

2013届高三语文模拟试卷及参考答案山东省潍坊一中2013届高三12月月考测试 语文_...潍坊一中 2013 届高三 12 月月考测试 语文试题第I卷一、 (15 分,每小题 ...


2013届高三语文模拟试卷及参考答案山东省济宁市2013届....doc

2013届高三语文模拟试卷及参考答案山东省济宁市2013届高三上学期期末考试语文试题_...20122013 学年度高三复习阶段性检测 语文试题 本试卷分第 I 卷和第Ⅱ卷两...


山东省滨州市2013届高三第一次高考模拟语文试题_图文.doc

山东省滨州市2013届高三第一次高考模拟语文试题 - 山东省滨州市 2013 届高三第一次(3 月)模拟考试语文试题 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共 8 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com