tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
当前位置:首页 >> >>

不等式性质习题课

基础训练:
?

?

?

1.不等式的基本性质1:如果a>b,那么 > a+c____b+c, a-c____b-c. > 2.不等式的基本性质2:如果a>b,并且c>0, > 那么ac_____bc. 3.不等式的基本性质3:如果a>b,并且c<0, < 那么ac_____bc.

?

?
? ? ?

2.如果a<b,请用“>”或“<”填空: < (1)a-2______b-2; (2)3a_____3b; < < (3)a+c_____b+c; > (4)-a______-b.

?

?
? ? ?

3.若a > b ,c>0 ,则下列四个不等式成立的 是( ) A. ac>bc B. 2ac< 3bc C. a-c<b-c D. a+c<b+c

?

?

?

?

4.若m>n,且am<an, 则a的取值应满足条 件( B ) A.a>0 B.a<0 C.a=0 D.a≥0 5.若-ax<-ay,且x>y,则a的取值应满足条 件( A ) A.a>0 B.a<0 C.a=0 D.a≥0

? ?

?

5、把下列不等式化成x>a或x<a的形式: (1)x+3<-2; (2)9x>8x+1; (x+3)-3<-2-3 9x-8x>(8x+1)-8x x<-5 x>1

?
?

(3)3x-1<7; 3x<8+1 3x<9 x<3

(4)-5x+3<-12.
-5x<-12-3 -5x<-15 x>3

能力提升
?

?

?
? ?

6.根据不等式的基本性质,用“<”或 “>”填空. > (1)若a-1>b-1,则a____b; > (2)若a+3>b+3,则a____b; (3)若2a>2b,则a____b; > (4)若-2a>-2b,则a___b. <

?

? ?

?
? ? ?

7.若 x < y ,则ax > ay ,则a满足的条件是 (D ) A. a≥0 B. a≤0 C. a>0 D. a<0 9.下列说法不正确的是(C ) 2 A.若a>b,则ac2 >bc (c≠0) B.若a>b,则b<a C.若a>b,则-a>-b D.若a>b,b>c,则a>c

?

? ?

8.已知实数a、b、c在数轴上对应的点如 图13-2-1所示,则下列式子中正确的是 ( ) A.bc>ab B.ac>ab C.bc<ab D.c+b>a+b

课后探索
? 10.

? 化成x>a或x<a的形式:

x+1 2x-1 把不等式-——>—— 2 3


网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com