tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
当前位置:首页 >> 数学 >>

500题二年级上100以内加减乘除混合运算

72+3÷1= 67-1×3= 88+42÷7= 7×9+17= 28-15÷5= 2×2-0= 32+21÷3= 7+24÷8= 8×4+36= 6-5÷1= 23-9×2= 68+18÷6= 54÷9+85= 8×8+18= 54-5×5= 75-9×8= 31+5×3= 63-30÷5= 24÷6= 9×9= 27÷9-2= 10÷2-5= 5×1-2= 8÷2+13= 56÷7+87= 91-7×2= 7×2+39= 2×9+54= 19+8×9= 4×8+41= 36+72÷9= 36-5×5= 10+18÷6= 4÷2-1= 6×4-22= 76-24÷3= 4×9+63= 9×8-30= 76-4×3= 56÷7+4= 54÷9= 6×6= 30+6×6= 3×3+10= 36+8÷2= 42÷6+26= 14÷7+62= 68-28÷4= 25+8×7= 5÷1+9= 57+8÷2= 72÷9-8= 14÷7-2= 10÷5+72= 85+36÷9= 44+3÷1= 12+42÷7= 78+3×6= 76-9×8= 38+9×2= 12÷3-4= 84-6×4= 7×8= 4×3= 3×4+35= 8÷1+55= 14÷2-4= 76-2×6= 80+45÷9= 85-9×7= 10÷2-1= 9×2-10= 8÷4+9= 15÷3+5= 83-4×4= 5÷1+90= 40÷5+68= 3×5+60= 74-21÷7= 9×2+43= 6×6-18= 8×6-19= 36÷9-3= 20+4÷1= 4÷1= 8×6= 54-16÷8= 6×8-0= 42+20÷4= 19+2×3= 54-7×4= 42÷6+68= 47-15÷5= 3×7+9= 5÷1+59= 95-27÷9= 8×4-8= 8×4-0= 2×9-1= 95-2×4=

网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com