tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
当前位置:首页 >> 林学 >>

100以内加减乘除混合题

38-7+69= 8×9-72= 91-37+8= 12÷4×2= 2×9÷9= 32÷8+38= 4÷1×9= 42÷6+84= 86-73+1= 4+32+51= 4×6-5= 24÷8-1= 21÷7÷1= 79-73-4= 20÷10+18= 56+31+18= 9÷1×1= 2×8-8= 48+43-21= 48÷6÷8=

6×0×3= 89-76-11= 2×1+34= 8×5+45= 8×0+49= 3×3×9= 63÷7+19= 59+4-40= 7×0+31= 9×2-10= 51-19-0= 36÷9×5= 24÷6÷4= 9×9-61= 72÷8-1= 9÷3+9= 32÷8×6= 42÷6×2= 12÷4÷3= 8×5-14=

4×2×7= 9×2+16= 23-0-18= 5÷1×5= 11+86-1= 72÷9-1= 4×5-19= 28+30+14= 81÷9-3= 12÷4÷3= 3×7+68= 3÷1+7= 2×5-2= 7×7+2= 35÷5+7= 98-47+0= 6÷1×4= 26+73-52= 0×6-0= 32÷4+8=

4×0+19= 1×2+29= 5÷1+23= 36-8-17= 12÷3+4= 44+32-2= 79+6-23= 5×8-6= 18÷2×3= 0×3+9= 7×9-1= 49÷7×7= 12÷6-2= 6×3-12= 8×6-6= 14÷2+43= 0×6+0= 28÷4+28= 33+9+42= 0×5+58=

第 1 页,共 5 页

40÷5-4= 48÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7= 1×5+9= 3÷3×7= 4×7+9= 16÷4×4= 7×6-22= 9÷3+9= 1×8+83= 53+39-2= 36÷4+23= 4÷1×3= 54-35-4= 27÷9-3= 72÷8×0= 9×3-24= 36÷4×7= 3÷3×5=

70-3+13= 53-37-4= 74+11-16= 6×8+3= 47-11-21= 5×3+75= 8÷1-4= 81÷9×5= 30÷5+58= 6×0+56= 62+26-70= 30÷5+65= 18÷3÷6= 6×4+61= 48÷8÷3= 8×7-8= 27+19+8= 39-32-3= 4×2×2= 2÷1×6=

48÷8-0= 5×3+65= 61+7-8= 1+1-2= 8×3+69= 1×0×9= 5×6+4= 1×2+28= 57-13-42= 72-17-24= 82-74+72= 16÷2×0= 7+0+94= 80+15-52= 56+41-23= 9÷1+9= 7+20+7= 10÷2+63= 30÷6+21= 10÷2+60=

16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×2÷4= 59+22-0= 16÷2×4= 8×7÷1= 48÷8-3= 4×6-0= 4×1+15= 7×7-2= 36÷9-4= 8÷8+13= 62+20-79= 76-39-10= 65-40-2= 7÷1-5= 20÷5+72= 57+8+16= 40÷8-4=

第 2 页,共 5 页

5×1+6= 0×1+0= 9×9-25= 12÷2×6= 45÷9-4= 9×8+8= 35+21+23= 64÷8-8= 13+40+7= 9×1+0= 24÷4-4= 97-89+33= 27÷3÷3= 60+3-42= 35÷7÷5= 2×4+9= 40÷5×9= 72÷8÷3= 30÷5+42= 46-3+20=

76+12-40= 1÷1+49= 15-1-7= 24÷6+72= 40÷5-5= 9×1×4= 77+9-57= 8+40+18= 16÷8+2= 51-6-10= 60-11-40= 9×8-72= 98+2-32= 55-42+78= 5×3÷5= 1×5-5= 54-46-2= 40÷5+82= 63÷9÷7= 0×14÷2=

3×7-21= 17+71-66= 30÷6÷5= 16÷4×3= 12÷2+18= 42+33+8= 5×8-11= 3×2-5= 5×4+47= 48-43-0= 18+35+4= 10÷5-0= 4×2×7= 20÷4÷5= 6÷3-2= 10÷5+6= 0×3×0= 10+40-9= 58-30+65= 24÷4-3=

42÷6-2= 60+11+5= 99-8+8= 46-24-7= 14÷7×9= 65-1+25= 2×5×3= 64+6+3= 18÷6÷3= 7×5-14= 8÷1+77= 91-12-34= 8×7-56= 40÷5-4= 81÷9×5= 23+2+12= 21÷3+7= 8×7-6= 98-32-44= 64÷8-0=

第 3 页,共 5 页

12÷2-4= 69+12-46= 3×4-9= 78-20+3= 4÷1-4= 83-13-3= 30÷6+26= 22+71-26= 9×0×7= 3×6-5= 3×2-2= 40÷5-1= 5×2-8= 69+9+14= 12÷3÷4= 7×3-21= 1×6×6= 87-42+5= 80+20-1= 89-1-31=

18÷3+22= 46+31-37= 2+81-62= 0×8+3= 92-24+7= 4×6×1= 36÷6-1= 2×5-3= 7×1×9= 21÷7-0= 28÷4×4= 7×2+10= 53-17+6= 1×1+97= 92-80-10= 2÷2+0= 51-39-5= 7×0+34= 61-20+57= 1×7+16=

4×8-16= 24-13+38= 84+16-5= 7×5-9= 38-11-6= 1×8÷8= 10-14÷2= 2×5×8= 0×1+71= 40+42-31= 30÷6+79= 84-63+0= 7×7-12= 0×6+3= 40÷5-7= 2+95-79= 92+7-97= 9×0×8= 4×2-0= 40÷8÷1=

87-42+5= 73-38-31= 2×2×8= 86-73+12= 30÷5×9= 8×4-21= 1×4+66= 3×4-3= 92+9+2= 80+20-1= 89-1-31= 93-9-46= 70+2+3= 8×1+8= 95-13-50= 40÷8-1= 1×0+52= 36÷9-3= 70-3+13= 53-37-4=

第 4 页,共 5 页

53+40-85= 90+1+2= 30÷6-2= 18÷6÷3= 98-32-44= 30÷6×9= 40-10+11= 8+79+3= 21÷3-3= 8×6-8= 2×4-4= 8÷8-0= 63÷7÷1= 67-4-56= 20÷4+6= 57-33+45= 64÷8-0= 6×6×0= 2×3-6= 23+22+2=

1×27÷3= 6×1+6= 30÷5+65= 4×4+14= 73-62-7= 4×4-11= 6+59+16= 16÷8-1= 6×2+32= 62+6+17= 91+7-69= 4÷2-2= 9×9-1= 7×4-7= 67-53+6= 1÷1+52= 8×1+34= 8÷8+16= 28÷7-2= 30÷5+58=

0×2×9= 5÷5+34= 6×8-40= 43+30-10= 2×4-2= 8×2+52= 6×7-24= 63+1+20= 8÷8-0= 9×8-61= 5×3÷3= 1×1-0= 21-3+6= 20÷5+5= 9×1×4= 3×6-3= 14+51-4= 3×7÷3= 49÷7+52= 4×0+50=

74-31-16= 6×8+3= 7×9+28= 8×6-9= 12÷6-1= 3÷3+3= 47-11-21= 5×3+15= 7×0-0= 23+53+4= 6÷3+39= 12÷4-3= 6×4+61= 40÷5-5= 40÷8÷5= 49÷7-7= 2×2×3= 5×2+24= 2×4×2= 0×30÷5=

第 5 页,共 5 页


网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com