tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
当前位置:首页 >> 数学 >>

数学苏教版必修3课件频率分布表 频率分布直方图与折线图PPT课件_图文

2013 40 mm 20 (mm ) 4003 40.00 39.98 40.00 39.99 40.00 39.98 4001 39.98 39.99 40.00 39.99 39.95 40.01 4002 39.98 40.00 39.99 40.00 39.96 1 20 40.03 39.95 0.08. 2[39.9539.97) [39.97,39.99)[39.99,40.01)[40.01,40.03] 2,4,10,4. 3 0.10,0.20,0.50,0.20. 4 2 1 (1) _____ __________ ____________________ (2) . _________ __________ 2 (1)_____________ _______ (2) ____________ _____ ____ _____ 3 (1)________ _____ (2) _______________ ____________ 1 2 1. 3 4 [ 1] 2016 600 (1) (2)[70,140] (3) 110 [] [] (1)50 0.04 0.10. (2) (3) 110 0080.040.020.14 6000.1484. [] 1. (1) (2)1 2 100 512 1. 5 () 13642 6. (1) (2) (1) 1 116136166146126. nn6126 n48. (2) 2 200 [2015)7[1510)11[105)15[ 5,0)40[0,5)49[5,10)41[10,15)20[15,20)17. (1) (2) (3) 0 (1) (2) (3) 0 71120105400.365. [ 2] (12 ) () 12. (1) (2) 110 ( 110 ) [] (1) (2) [] (1)[100,110) 0.008 10 0.008100.08 (4 ) n1n20.08n150. (8 ) (2) 110 10.040.080.88. (12 ) [] 1. (1)/ (2) 1. (3)/ 2 3(g) [2 700,3 000)________ [2 700,3 000) 0.001 300 0.0013000.3. 0.3 4 () 3 123 2 12________ 2 2x 6x1(0.037 0.013)5 2x0.25 2 0.25 01.22548. 48 5 10 000 () 10 000 100 [2.5,3]()________ 100 [2.5,3]() 0.50.50.25 10 000 [2.5,3]() 10 0000.252 500101000001100 [2.5,3]() 2 500110025. 25 1 2

网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com