tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 政史地 >>

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)文综卷(答题卡)


【学科网学易大联考】2016 年第三次全国大联考【新课标 I 卷】 文科综合 答题卡
条 码 粘 贴 处 (正面朝上贴在此虚线框内)

姓名:______________班级:______________
准考证号
缺考标记 考生禁止填涂 缺考标记!只能 由监考老师负 责用黑色字迹 的签字笔填涂。 注意事项 1、答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚。 2、请将准考证条码粘贴在右侧的[条码粘贴处]的方框内 3、选择题必须使用 2B 铅笔填涂;非选择题必须用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔填写,字体工整 4、请按题号顺序在各题的答题区内作答,超出范围的答案无效,在草纸、试卷上作答无效。 5、保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、刮纸刀。 6、填涂样例 正确 [■] 错误 [--][√] [×]

选择题(请用 2B 铅笔填涂)
1、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 2、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 3、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 4、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 5、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 6、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 7、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 8、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 9、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 10、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 31、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 32、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 33、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 34、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 35、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 11、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 12、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 13、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 14、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 15、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 16、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 17、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 18、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 19、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 20、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 21、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 22、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 23、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 24、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 25、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 26、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 27、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 28、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 29、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 30、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

非选择题(请在各试题的答题区内作答)
36 题(24 分) (1)___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________。
1

(2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 (3)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (4)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 37 题(22 分) (1)___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (3)__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________。 (4)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。

2

38 题(24 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _

(2) _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_ ___________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _

_____________________________________________________________________________ 39(28 分) (1) _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

3

__________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (2) ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (3) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ ____

_______________________________________________________________________________ 40 题(25 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________。 (2)___________________________________________________________________________

4

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________。 41 题(12 分) ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 42 题(10 分) ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 43 题(10 分) ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。

5

44 题(10 分) ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 45 题(15 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 46 题(15 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 47 题(15 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

6

_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 48 题(15 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。

7


推荐相关:

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)政治....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)政治卷(考试版) -

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)历史....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)历史卷(考试版) - 绝密★启用前 【学易大联考】2016 年第三次全国大联考【新课标 I 卷】 文科综合历史 ...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)政治....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)政治卷(原卷版)_政史地_...2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)历史....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)历史卷(原卷版)_政史地_...2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标III卷)地....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标III卷)地理卷(原卷版) - 绝密★启用前 注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)化学....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)化学卷(考试版) -

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅱ卷)文科....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标卷)文科综合历史(考试版)

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)英语....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)英语卷(考试版) -

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅱ卷)文科....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标卷)文科综合政治(考试版)

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)历史....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)历史卷(考试版)_政史地_...2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考文科综合历史 Wor....doc

答题前,考生务必将自己的姓 名、考生号填写在答题卡上。 2 绝密★启用前 2016 年第三次全国大联考新课标Ⅱ卷】 文科综合历史注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标III卷)英....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标III卷)英语卷 (原卷版)

2018年4月2018届高三第二次全国大联考(新课标Ⅲ卷)文综....doc

2018年4月2018届高三第次全国大联考(新课标卷)文综卷(答题卡) -

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(浙江卷)政治卷(....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(浙江卷)政治卷(正式考试版)_高中教育_...2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅲ卷)政治....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标卷)政治卷(考试版)_高中教育_...第一卷每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目 的答案标号涂黑;第...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅱ卷)英语....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标卷)英语(考试版)_英语_高中...从每题所给的四个选项(A、B、C 和 D)中,选出最佳选项,并在答题卡上将 ...

2017年5月2017届高三第三次全国大联考(新课标Ⅲ卷)文综....doc

2017年5月2017届高三第三次全国大联考(新课标卷)文综卷(正式考试版)_数学_...4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 学校: ___ 姓名: ___ 班级...

2015年4月2015届高三第三次全国大联考(新课标I卷)政治....doc

2015年4月2015届高三第三次全国大联考(新课标I卷)政治卷(答题卡)_英语_高中教育_教育专区。【学科网学易大联考】2015 年高三第三次大联考【全国卷 I】 政治...

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标Ⅲ卷) 英....doc

2016年4月2016届高三第三次全国大联考(新课标卷) 英语卷(考试版) -

2018年5月2018届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)政治卷.doc

2018年5月2018届高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)政治卷_政史地_高中教育_...4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 注:与 2016 年相比,2017 年全国...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com