tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
相关文章
当前位置:首页 >> 英语 >>

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡)

【学科网学易大联考】2016 年第二次全国大联考【江苏卷】 地 理 答题卡
条 码 粘 贴 处 (正面朝上贴在此虚线框内)

姓名:______________班级:______________
准考证号
缺考标记 考生禁止填涂 缺考标记!只能 由监考老师负 责用黑色字迹 的签字笔填涂。 注意事项 1、答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚。 2、请将准考证条码粘贴在右侧的[条码粘贴处]的方框内 3、选择题必须使用 2B 铅笔填涂;非选择题必须用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔填写,字体工整 4、请按题号顺序在各题的答题区内作答,超出范围的答案无效,在草纸、试卷上作答无效。 5、保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、刮纸刀。 6、填涂样例 正确 [■] 错误 [--][√] [×]

选择题(请用 2B 铅笔填涂) (1-18 题为单项选择题,19-26 题为双项选择题)
1、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 2、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 3、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 4、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 5、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 6、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 7、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 8、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 9、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 10、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 11、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 12、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 13、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 14、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 15、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 16、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 17、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 18、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 19、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 20、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 21、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 22、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 23、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 24、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 25、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 26、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

非选择题(请在各试题的答题区内作答)
27 题(13 分) (1)________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 (3)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。

1

(4)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 28 题(14 分) (1)___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (3)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 (4)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 29 题(13 分) (1)___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

2

(3)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 30 题 A(10 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (3)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 30 题 B(10 分) (1)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (2)________________________________________________________________________。 (3)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (4)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。

3

30 题 C(10 分) (1)________________________________________________________________________。 (2)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 (3)__________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 30 题 D(10 分) (1)__________________________________________________________________________。 (2)_________________________________________________________________________。 (3)__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。

4


推荐相关:

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)地理卷(....doc

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡)_英语_高

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)地理卷(....doc

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)地理卷(原卷版) - 绝密

...年3月2017届高三第二次全国大联考(江苏卷)地理卷(原....pdf

2017年3月2017届高三第二次全国大联考(江苏卷)地理卷(原卷版) - 2017 第 次全 大联考 江苏卷 地理?原卷版 注意事项 考生在答题前请认真阅 并注意事项及各...

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(新课标Ⅰ卷)地理....doc

绝密★启用前 【学易大联考】2016 年第二次全国大联考【新课标 I 卷】 文科综合地理 注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题...

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)历史卷(....doc

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)历史卷(正式考试版)_高三政史...2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案...

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)生物卷(....doc

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)生物卷(原卷版) - 绝密

2016年3月2016届高三第一次全国大联考(江苏卷)地理卷(....doc

2016年3月2016届高三第次全国大联考(江苏卷)地理卷(正式考试版)_高中教育_...3.作答选择题必须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动, ...

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(四川卷)英语卷(....doc

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(四川卷)英语卷(答题卡)_高考_高

...届高三第一次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡)_图....doc

2019年3月2019届高三第次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡) - 请在

...届高三第一次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡)_图....doc

2018年3月2018届高三第次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡)_高三政史

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)数学卷(....doc

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(江苏卷)数学卷(正式考试版) -

...届高三第三次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡)_图....doc

2018年5月2018届高三第次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡) - 请在

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(新课标Ⅱ卷)语文....doc

2016年3月2016届高三第二次全国大联考(新课标Ⅱ卷)语文卷(答题卡)_英语

2018届全国大联考江苏卷高三第二次地理卷_图文.doc

2018届全国大联考江苏卷高三第二次地理卷_政史地_...p1EanqFD 3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。...

...届高三第一次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡).doc

2017年3月2017届高三第次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡) - 2017 年第一次全国大联考【江苏卷】 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的...

...高三第三次全国大联考(新课标Ⅰ卷)地理卷(答题卡).doc

2016年4月2016届高三第次全国大联考(新课标Ⅰ卷)地理卷(答题卡)_政史地_高中教育_教育专区。【学科网学易大联考】2016 年第三次全国大联考【新课标 I 卷...

2017年3月2017届高三第二次全国大联考(江苏卷)数学卷(....doc

2017年3月2017届高三第二次全国大联考(江苏卷)数学卷(Ⅰ卷答题卡) -

...年5月2016届高三第四次全国大联考(江苏卷)地理卷(正....doc

2016年5月2016届高三第次全国大联考(江苏卷)地理卷(正式考试版)_高中教育_...3.作答选择题必须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动, ...

2018届全国大联考江苏卷高三第二次地理卷_图文.doc

2018届全国大联考江苏卷高三第二次地理卷_政史地_高中教育_教育专区。2018 ...p1EanqFDp1EanqFD 3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。...

...年5月2016届高三第四次全国大联考(江苏卷)地理卷(正....doc

2016年5月2016届高三第次全国大联考(江苏卷)地理卷(正式考试版)_英语_高中...请在答题卡上将所选答案 的字母代号涂黑(8 小题,每小题 3 分,共 24 分;...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com