tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

2013年寒假清北学堂(济南)竞赛讲义(代数)


ê?c

??ù?

ê??m?
o d

“ê?K

liqian.jmtlf@gmail.com 2013.02 ~^??
? -??
n

C??
n n n n n

(1) aA + bB ? aB ? bA = (a ? b)(A ? B ); (2)
i=1 n

ai ai
i=1

bi
i=1 2 n

=
i=1 j =1

ai bj =
i=1 j =1

a j bi ;

(3)

=
i=1

a2 i +2
2 1 i<j n n a2 i ? i=1 n

ai aj ;
n 2

(4)
1 i<j n

(ai ? aj ) = n
n

ai
i=1 n

;
j

? ?

? ai aj ? =

(5)
1 i<j n n n

ai aj = ai bj =
i=1 j =1 n?1

ai aj ;
j =1 i=1

(6)

1 2

i=1 n

j =i n

(ai bj + aj bi );
i=1 j =1

(7) an = a1 +
k=1

(ak+1 ? ak ).

.?KF(Lagrange) ?

? ?ê, Kk
n 2

a1 , a2 , · · · , an ?b1 , b2 , · · · , bn ?‰?
n n

a2 i
i=1 i=1

b2 i

?
i=1

ai bi

=
1 i<j n

(ai bj ? aj bi )2 .

C

(Abel) ?

?

m < n, m, n ∈ N? , K
n n?1

(Ak ? Ak?1 )bk = An bn ? Am?1 bm +
k=m k=m

Ak (bk ? bk+1 ),

1

? 1 ??C

(Abel) ?

C?ú?.
k

3? 1 ?-A0 = 0, Ak =
i=1 n

ai (1

k
n

n) ,
n?1 k

ak bk = bn
k=1 k=1

ak +
k=1 i=1

ai

(bk ? bk+1 ).

2

1

? 2 ??C ??? ?

(Abel) ????ú?.

a1 , a2 , · · · , an ?n?

?ê, P
Hn = n , 1 1 1 + + ··· + a1 a2 an Gn = √ n a1 a2 · · · an ,

An =

a1 + a2 + · · · + an , n

Qn =

2 2 a2 1 + a2 + · · · + an . n

?O??ùn?ê N???, A???, ?????????. ùo?????mkXe'X:
Hn Gn An Qn ,

=N?????LA???, A???q??L????, ????q??L????. ??n?? ? …= a1 = a2 = · · · = an ?¤á. …?(Cauchy) ? ? ?ê, Kk
2 2 2 2 2 (a2 1 + a2 + · · · + an )(b1 + b2 + · · · + bn ).

a1 , a2 , · · · , an ?b1 , b2 , · · · , bn ?‰? (a1 b1 + a2 b2 + · · · + an bn )2

?? ?

?¤á

??^??ê|(a1 , a2 , · · · , an )?(b1 , b2 , · · · , bn )¤'~, =?3?
λai = ?bi , i = 1, 2, · · · , n.

?"

?êλ??,

e ?ai = 0?, bi = 0, K?`

…=
b1 b2 b2 = = ··· = a1 a2 a2

?

?¤á.

T2 ?n

éu???êa1 , a2 , · · · , an ???

êb1 , b2 , · · · , bn , ?k
(a1 + a2 + · · · + an )2 , b1 + b2 + · · · + bn

a2 a2 a2 1 + 2 + ··· + n b1 b2 bn

…=

a1 a2 an = = ··· = ?, b1 b2 bn

?¤á.

?
1. x, y , z ?

? ?9?A^
x2 + y 2 + z 2 xyz

?ê, …x + y + z
x=y=z= √

xyz . ?

? ?.
√ x2 + y 2 + z 2 = 3. xyz

)‰? 5? , e?y?

3?, x + y + z = xyz ,

x2 + y 2 + z 2 xyz
2 2 2

√ ? ?? 3. ???, k 1 (x + y + z )2 3 √ √ 1 (xyz )2 3xyz, XJxyz 3 3, 3 ? 3 3 (xyz )2 √3xyz, XJxyz < 3√3. ? ? 2

x +y +z

1√ 1 1√ x + y + z · (x + y + z )3 x + y + z 27xyz x2 + y 2 + z 2 (x + y + z )2 = 3 3 3 √ √ 1√ xyz 27xyz = 3xyz . ? ??? ? ^??x = y = z ?…x+y +z = xyz , =x = y = z = 3. 3 √ √ x2 + y 2 + z 2 x = y = z = 3?, k? ? 3. xyz √ )‰n x2 + y 2 + z 2 xy + yz + zx 3(xy · yz + yz · zx + zx · xy ) = 3xyz (x + y + z ) 3xyz . √ √ x2 + y 2 + z 2 x = y = z = 3?, n?? ??? ?, k? ? 3. xyz

x2 + y 2 + z 2 xyz

?

√ ?? 3.

)‰

2. ex, y , z ?

?ê, ?

xyz (1 + 5x)(4x + 3y )(5y + 6z )(z + 18)

???.. )‰ 3

?y

??e, x (1 + 5x)(4x + 3y )

=

x = 20x2 + (15y + 4)x + 3y

1 3y 20x + + 15y + 4 x 1 1 √ = √ . 2 20 × 3y + 15y + 4 ( 15y + 2)2

…= x = ?n?
, √

3y ?, 20

?¤á.
1 1 √ √ . = √ 2 6 × 90y + 5y + 108 ( 5y + 6 3)2

z (5y + 6z )(z + 18) 15y ?,

…= z = ¤±,

?¤á.
√ y y √ √ = √ √ √ √ 2 2 ( 15y + 2) ( 5y + 6 3) ( 15y + 2)( 5y + 6 3) ? ?2 ? ? = ? ? ? 1 ? √ ? √ ? 12 3 3y + √ + 20 5 y
2 2

xyz (1 + 5x)(4x + 3y )(5y + 6z )(z + 18)

5

2

√ √ √ 5 3 × 12 3 + 20 5

1

2

= 3 12 …= x = , y = , z = 6?, ?? 5 5 3. é??x, y, z ∈ R, y?: 3 ? (x2 + y 2 + 2z 2 ) 2

1 √ 32 5

=

1 , 5120

???

1 . 5120 3+ √ 4 13

3xy + yz + zx

(x2 + y 2 + 2z 2 ).

)‰ ?>? ? du3x2 + 3y 2 + 6z 2 + 6xy + 2yz + 2zx 0 ? 3(x + y )2 + 2(x + y )z + 6z 2 2 1 17 0 ? 3 x + y + z + z 2 0, …= x + y = z = 0?, ?¤á. ?d?>? ?¤á. 3 3 5? x, y é?5,
3xy + yz + zx = 1 1 2 my 2 + z 2 z + mx2 3x2 + 3y 2 m m + + 2 2 2 1 2 (3 + m)x2 + (3 + m)y 2 + z 2 . 2 m 3

1 -3 + m = , m

√ ?3 + 13 m= ( 2

K?) .

3+m= 3+ √ 4 13

3+

√ 2

13

. ?d,

3xy + yz + zx

(x2 + y 2 + 2z 2 ). √ 13 y ?,

…= x = y , my = z , mx = z =z = n?¤?, ? ?¤á.
4. a, b, c?

3+

√ 2

13

x=

3+

2

?¤á. ?dm>? ??¤á.

?ê, ?y:
√ abc √ √ a+ b+ √ c + (a + b + c)2 4 3abc(a + b + c). √ 4 3abc, =

)‰? ?”

a + b + c = 1, K √

√ √ √ √ ? ??z? abc a+ b+ c +1 √ a+ b+ √ c+ √ 1 abc √ 4 3.

d???

??
√ √ a+ b+ √ c+ √ 1 abc = √ √ a+ ? ? 12 · ? b+ √ √ 1 1 1 c+ √ + √ + ··· + √ 9 abc 9 abc 9 abc 1 ? 12
9?

abc √ 9 abc

?

= 12 ·

1 9 (abc)
3 4 1 3

1 4 =√ · 1 3 (abc) 3

)‰
(a + b + c)
2

?”
4

√ 1 4 √ · = 4 3. a + b + c 3 3 √ √ √ √ abc = 1, K a + b + c 3, a + b + c 3, 3(a + b + c), = √ √ √ √ a+ b+ c √ + a+b+c a+b+c
3

?

??z?a+b+c +

√ 4 3.

d??? ?, √ √ √ √ a+ b+ c √ + a+b+c a+b+c

3

=

√ √ √ √ 3 a+b+c a+b+c a+ b+ c √ + + 3 3 a+b+c √ √ √ 1 4 4 a + b + c · 3 (a + b + c)4 3 √ √ 4 4 32 = 4 3. √

3

√ +

a+b+c 3

3

5.

x, y , z ??u?1

?ê. y?:
1 + x2 1 + y2 1 + z2 + + 2 2 1+y+z 1+z+x 1 + x + y2 2.

)‰? d?? d…?? ?,

1 + x2 , 1 + y 2 , 1 + z 2 , 1 + y + z 2 , 1 + z + x2 , 1 + x + y 2 ??u0.

1 + x2 1 + y2 1 + z2 + + 2 2 1+y+z 1+z+x 1 + x + y2 (1 + x2 + 1 + y 2 + 1 + z 2 )2 .

[(1 + x2 )(1 + y + z 2 ) + (1 + y 2 )(1 + z + x2 ) + (1 + z 2 )(1 + x + y 2 )]

4

l
1 + y2 1 + z2 1 + x2 + + 1 + y + z2 1 + z + x2 1 + x + y2 2 (x + y 2 + z 2 + 3)2 (1 + x2 )(1 + y + z 2 ) + (1 + y 2 )(1 + z + x2 ) + (1 + z 2 )(1 + x + y 2 ) x4 + y 4 + z 4 + 9 + 2x2 y 2 + 2y 2 z 2 + 2z 2 x2 + 6x2 + 6y 2 + 6z 2 = x2 y 2 + y 2 z 2 + z 2 x2 + 2(x2 + y 2 + z 2 ) + x2 y + y 2 z + z 2 x + x + y + z + 3 x4 + y 4 + z 4 + 3 + 2x2 + 2y 2 + 2z 2 ? 2(x2 y + y 2 z + z 2 x) = 2+ 2 2 x y + y 2 z 2 + z 2 x2 + 2(x2 + y 2 + z 2 ) + x2 y + y 2 z + z 2 x + x + y + z + 3 (x2 ? y )2 + (y 2 ? z )2 + (z 2 ? x)2 + (x ? 1)2 + (y ? 1)2 + (z ? 1)2 = 2+ 2 2 x y + y 2 z 2 + z 2 x2 + 2(x2 + y 2 + z 2 ) + x2 y + y 2 z + z 2 x + x + y + z + 3 2.

…= x = y = z = 1?, ?? ?¤á. )‰ d?? 1 + x2 , 1 + y 2 , 1 + z 2 , 1 + y + z 2 , 1 + z + x2 , 1 + x + y 2 ??u0, u?
1 + y2 1 + z2 1 + x2 + + 1 + y + z2 1 + z + x2 1 + x + y2 2 1+x 1 + y2 1 + z2 + + 1 + y2 1 + z2 1 + x2 1 + z2 + 1 + x2 + 1 + y2 + 2 2 2 2a 2b 2c + + , 2c + b 2a + c 2b + a

=

??, a =

1 + y2 1 + z2 1 + x2 ,b= ,c= . d…?? 2 2 2 b c a + + 2c + b 2a + c 2b + a

?,
3(ab + bc + ca) = 1. 3(ab + bc + ca)

(a + b + c)2 a(b + 2c) + b(c + 2a) + c(a + 2b)

6. 3 ABC ?, y?: 1 1 1 + + 1 + cos2 A + cos2 B 1 + cos2 B + cos2 C 1 + cos2 C + cos2 A 2.

)‰ d K?n?…??

?
(a2 + b2 )(cos2 B + cos2 A), a2 + b2 + c2 , a2 + b2 a2 + b2 . a2 + b2 + c2 c2 + a2 . ±?n??\= a2 + b2 + c2

c2 = (a cos B + b cos A)2

Kcos2 A + cos2 B

a2

c2 , =1 + cos2 A + cos2 B + b2 1 1 + cos2 A + cos2 B

?n,
7.

1 2 1 + cos B + cos2 C a, b, c > 0. y?:

b2 + c2 1 , 2 2 2 2 a + b + c 1 + cos C + cos2 A

(?.

(b ? c)2 (c ? a)2 (a ? b)2 + + (c + a)(c + b) (a + b)(a + c) (b + c)(b + a) 1 1 )‰? d (a ? 2b)2 + (a ? 2c)2 + (b ? c)2 2 2 3 2 2(a + b)(a + c) ? (a + b)(a + c) (a + b2 + c2 ). 2 5

(a ? b)2 . a2 + b2 + c2 2a2 + 2ab + 2bc + 2ac =

0 ? 3(a2 + b2 + c2 )

?n, (b + a)(b + c)

3 2 (a + b2 + c2 ), (c + a)(c + b) 2

3 2 (a + b2 + c2 ). 2

=

(b ? c)2 (c ? a)2 (a ? b)2 + + (c + a)(c + b) (a + b)(a + c) (b + c)(b + a) 2 (a ? b)2 + (b ? c)2 + (c ? a)2 · 3 a2 + b2 + c2 1 2 2 2 (a ? b) + 2 (b ? c + c ? a) · 3 a2 + b2 + c2 2 (a ? b) . a2 + b2 + c2

)‰

P“

” L?=?é??. d…?? (c + a)(c + b) a2 + 3 ab

??
(|a ? b| + |b ? c + c ? a|)2 = 4(a ? b)2 .

(a ? b)2 · (c + a)(c + b) (c + a)(c + b) =

(|a ? b| + |b ? c| + |c ? a|)2 4 a2 ,

(a ? b)2 (c + a)(c + b) 8.

4(a ? b)2 (a ? b)2 = 2 . 2 2 2 4(a + b + c ) a + b2 + c2

?êa1 , a2 , · · · , an ÷va1 + a2 + · · · + an = 1. ?y:
(a1 a2 + a2 a3 + · · · + an a1 ) a1 a2 an + 2 + ··· + 2 a2 + a a + a a 2 3 2 3 1 + a1 n . n+1

)‰? dT2 ?n9K
a1 a2 an a2 a2 a2 + + ··· + = 1 + 2 + ··· + n a2 a3 a1 a1 a2 a2 a3 an a1 1 . a1 a2 + a2 a3 + · · · + an a1

?

?Ly?
a2 2 a1 a2 an + 2 + ··· + 2 a3 + a3 a1 + a1 + a2 n n+1 a1 a2 an + + ··· + a2 a3 a1 .

d T2 ? n
a1 a2 an + 2 + ··· + 2 = a1 + a2 + · · · + an a2 + a a + a a 2 3 2 3 1 + a1 a1 + a2 + an + a2 a3 a1 a1 a2
2

a2 a3

2

an a1

2

a1 a2 an + + ··· + a2 a3 a1 a1 a2 an . 1+ + + ··· + a2 a3 a1

2

-t =

a1 a2 an + + ··· + , Kt a2 a3 a1

n. l

?Ly
t2 1+t nt , n+1

d? dut n , y.. )‰ dT2 ?n
a1 a2 an + 2 + ··· + 2 = a1 + a2 + · · · + an a2 + a a + a a 2 3 2 3 1 + a1 a1 + a2 + an + a2 a3 a1 a1 a2
2

a2 a3

2

an a1

2

a1 a2 an + + ··· + a2 a3 a1 a1 a2 an . 1+ + + ··· + a2 a3 a1

2

6

?Iy
n n

ai ai+1
i=1 i=1

ai ai+1
n

2

n n+1
n

n

i=1

ai +1 . ai+1
2

1

d…??

?
n

ai ai+1
i=1 i=1

ai ai+1
n

ai
i=1

= 1,

l

y?? 1 , ?Iy
n i=1 n

ai ai+1

n n+1

i=1

ai +1 , ai+1

d du
i=1

ai ai+1

n, ùd???
n

?

y.
1 ,K n

)‰n ??an+1 = a1 . e
i=1 n

ai ai+1
n

i=1 n

ai ai+1 (ai+1 + 1) n2 ,l n+1
n

n

(ai+1 + 1)
i=1 i=1

ai ai+1

1 2

2

n,

u?,
i=1

ai ai+1 (ai+1 + 1)

,
n

ai ai+1
i=1 n i=1

ai ai+1 (ai+1 + 1)

n . n+1

e
i=1

ai ai+1 <
n

1 ,K n
n

ai ai+1
i=1 n i=1

ai ai+1 (ai+1 + 1)

n

n

3

ai (ai+1 + 1)
i=1 i=1

ai

= 1,

q
i=1

ai (ai+1 + 1) <

n+1 , ·?k n
n n

ai ai+1
i=1 i=1

ai n > . ai+1 (ai+1 + 1) n+1

9.

a, b, c, d?

?ê, ÷vab + cd = 1, :Pi (xi , yi ) (i = 1, 2, 3, 4)?±

:?

%

ü

±?

o?:. ?y:
(ay1 + by2 + cy3 + dy4 )2 + (ax4 + bx3 + cx2 + dx1 )2 2 a2 + b2 c2 + d 2 + ab cd .

)‰? -u = ay1 + by2 , v = cy3 + dy4 , u1 = ax4 + bx3 , v1 = cx2 + dx1 , K
u2 (ay1 + by2 )2 + (ax1 ? bx2 )2 = a2 + b2 + 2ab(y1 y2 ? x1 x2 ), a2 + b2 ? u2 . 2ab (cx2 + dx1 )2 + (cy2 ? dy1 )2 = c2 + d2 + 2cd(x1 x2 ? y1 y2 ), x1 x2 ? y1 y2 7

=
1

2 v1

=
y1 y2 ? x1 x2 1 + 2, 0 a2 + b2 ? u2 c2 + d2 ? v 2 + , ab cd u2 v2 + 1 ab cd a2 + b2 c2 + d2 + . ab cd c2 + d2 a 2 + b2 + . cd ab
2 c2 + d2 ? v1 . 2cd

2

=

?n,
u2 v2 + 1 cd ab

d…?? ?, k
(u + v )2 + (u1 + v1 )2 u2 v2 u2 v2 1 (ab + cd) + + (ab + cd) + 1 ab cd ab cd 2 2 2 2 2 2 2 u v u v a +b c + d2 + + 1+ 1 2 + ab cd ab cd ab cd

=

.

)‰

Pα = ay1 + by2 + cy3 + dy4 , β = ax4 + bx3 + cx2 + dx1 . d…?? ?, ? 2 2 √ √ √ √ a b c [( ady1 )2 + ( bcy2 )2 + ( bcy3 )2 + ( ady4 )2 ] · ? + + d c b
(ay1 + by2 + cy3 + dy4 )2 = α2 ,

2

+

d a

2

? ?

=
α2
2 2 2 2 (ady1 + bcy2 + bcy3 + ady4 )·

b a b c + + + d c b a a b c b + + + d c b a

.

?n,
β2
2 2 2 (adx2 4 + bcx3 + bcx2 + adx1 ) ·

.

2 ò±?ü??\, ?|^x2 i + yi = 1 (i = 1, 2, 3, 4) , ab + cd = 1 ,

a b c b + + + d c b a ab + cd ab + cd = 2(ad + bc) + = 2(ad + bc) bd ac a2 + b2 c2 + d2 . = 2 + ab cd α2 + β 2 (2ad + 2bc)

1 1 + bd ac

?
10. ??a, b, c?

?n??K?ù

?ê. ?y:
(2a + b + c)2 (2b + c + a)2 (2c + a + b)2 + + 2a2 + (b + c)2 2b2 + (c + a)2 2c2 + (a + b)2 8.

)‰? éa, b, c????· ?f?r ?Ky8?a + b + c = 3 (a, b, c > 0) ?
(a + 3)2 (b + 3)2 (c + 3)2 + + 2a2 + (3 ? a)2 2b2 + (3 ? b)2 2c2 + (3 ? c)2 8 8.

?/,

?Ly

-f (x) = 5?

2 x2

(x + 3)2 . ?Ly?f (a) + f (b) + f (c) + (3 ? x)2

8.

f ( x)

= =

x2 + 6x + 9 1 x2 + 6 x + 9 = · 3(x2 ? 2x + 3) 3 x2 ? 2x + 3 8x + 6 1 8x + 6 1 1+ 2 = 1+ 3 x ? 2x + 3 3 (x ? 1)2 + 2 1 8x + 6 1 1+ = (4x + 4), 3 2 3

1 Kf (a) + f (b) + f (c) (4a + 4 + 4b + 4 + 4c + 4) = 8. 3 )‰ d…?? ? [a2 + a2 + (b + c)2 ](12 + 12 + 22 ) [a + a + 2(b + c)]2 ,

=2a2 + (b + c)2

2 3 1 . (a + b + c)2 , l , 2 3 2a + (b + c)2 2(a + b + c)2 3 1 3 1 , . ?n, 2 2b + (c + a)2 2(a + b + c)2 2c2 + (a + b)2 2(a + b + c)2 (2a + b + c)2 (2b + c + a)2 (2c + a + b)2 + + ?8 2a2 + (b + c)2 2b2 + (c + a)2 2c2 + (a + b)2 (a + 2b + c)2 (a + b + 2c)2 (2a + b + c)2 ? 1 + ? 1 + ?1 ?5 2a2 + (b + c)2 2b2 + (c + a)2 2c2 + (a + b)2 2a2 + 4ab + 4ac 2b2 + 4ab + 4bc 2c2 + 4ac + 4bc + + ?5 2a2 + (b + c)2 2b2 + (c + a)2 2c2 + (a + b)2 3[(2a2 + 4ab + 4ac) + (2b2 + 4ab + 4bc) + (2c2 + 4ac + 4bc)] ?5 2(a + b + c)2 ?2[(a ? b)2 + (b ? c)2 + (c ? a)2 ] 0. (a + b + c)2

5?

= =

=

? ?¤á.
11. a, b, c?

?ê, ?
4b 8c a + 3c + ? a + 2b + c a + b + 2c a + b + 3c

? ?. )‰? -x = a + 2b + c, y = a + b + 2c, z = a + b + 3c, dd?) a + 3c = 2y ? x, b = z + x ? 2y , c = z ? y, l ,
a + 3c 4b 8c 2y ? x 4(z + x ? 2y ) 8(z ? y ) + ? = + ? a + 2b + c a + b + 2c a + b + 3c x y z √ √ √ y x z y = ?17 + 2 + 4 + 4 + 8 ?17 + 2 8 + 2 32 = ?17 + 12 2 x y y z √ √ √ ?? ? …= y = 2x, z = 2x=b = (1 + 2)a, c = (4 + 3 2)a?¤á. ?d¤? √ ??17 + 12 2.

?

?

)‰

?” a + b + c = 1, K a + 3c 4b 8c 1 + 2c ? b 4b 8c + ? = + ? a + 2 b + c a + b + 2 c a + b + 3c 1+b 1 + c 1 + 2c 2 + 2c 4b + 4 4 4 1+c 1+b 4c = ?1 + + ? + ? 4 = ?5 + 2 +4 ? 1+b 1+c 1 + c 1 + 2c 1+b 1 + c (1 + c)(1 + 2c) √ √ √ 4 4 √ = ?17 + 12 2. ?5 + 2 8 = ?5 + 4 2 ? 1 3+2 2 + 3 + 2c c
9

√ √ √ 3?2 2 2?1 2 a= ,b= ,c= ?, 2 2 2 12. ??a, b, c?

?¤á. ?d¤?

√ ? ???17 + 12 2.

?ê, y?:
a2 b(b ? c) b2 c(c ? a) c2 a(a ? b) + + a+b b+c c+a 0.

)‰ (?? ?

du

a2 b2 b2 c2 c2 a2 a b c + + abc + + a+b b+c c+a a+b b+c c+a ab bc ca a b c ? + + + + c(a + b) a(b + c) b(c + a) b+c b+c c+a 1 1 1 ca ab bc ? (ab + bc + ca) + + + + + 3. ca + bc ab + ca bc + ab ca + bc ab + ca bc + ab

e??1?

. ? y+z?x ? bc = , ? ? 2 ? x+y+z z+x?y . , ? ab + bc + ca = ca = y = bc + ab, ? ? ? 2 2 ? ? ? ? z = ca + bc, ? ab = x + y ? z , 2 ? ? ? ? x = ab + ca,

? ?

du
1 1 1 y+z?x z+x?y x+y?z + + + + +3 x y z 2x 2y 2z 1 1 1 x?y y?z z?x ? (x + y + z ) + + + + +9 x y z z x y y z x z x y x?y y?z z?x ? 3+ + + + + + + + +9 x x y y z z z x y 2y 2z 2x y z x ? + + 6? + + 3. z x y z x y 1 (x + y + z ) 2

d???
13.

?=?(?¤á.

2 2 2 3 3 3 ?ê, ? a1 +a2 +· · ·+an = 3k , a2 1 + a2 + · · · + an = 3k , a1 + a2 + · · · + an > 3k 3 + k . y?: 3a1 , a2 , · · · , an ?– k,ü?ê ?u1. )‰ ò ? a1 + a2 + · · · + an = 3k 1

a1 , a2 , · · · , an ?k ?

??

?
3 3 3 a3 1 + a2 + · · · + an > 3k + k

??,
4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 a4 1 + a2 + · · · + an + a1 a2 + a1 a2 + a1 a3 + a1 a3 + · · · + an?1 an + an?1 an > 9k + 3k .

2

ò

?
2 2 2 a2 1 + a2 + · · · + an = 3k

3

üà????,
4 4 2 2 2 2 2 2 4 a4 1 + a2 + · · · + an + 2a1 a2 + 2a1 a3 + · · · + 2an?1 an = 9k .

4

10

2 ? 4,
2 2 3 3 2 2 3 2 (a3 1 a2 ? 2a1 a2 + a1 a2 ) + · · · + (an?1 an ? 2an?1 an + an?1 an ) > 3k ,

?=
a1 a2 (a1 ? a2 )2 + a1 a3 (a1 ? a3 )2 + · · · + an?1 an (an?1 ? an )2 > 3k 2 . 5

y a1 , a2 , · · · , an ???ü?ê

???u1, u?§??

????u1,

d5
6

a1 a2 + a1 a3 + · · · + an?1 an > 3k 2 .

eò 1 üà?? ~

3, % 2a1 a2 + 2a1 a3 + · · · + 2an?1 an = 6k 2 ,

d? 6 ??g?. ù?L?, 3a1 , a2 , · · · , an ?–
14. xi 0 (i = 1, 2, · · · , n) , …
n

k,ü?ê

?u1.

x2 i +2
i=1 n 1 k<j n

k xk xj = 1. j

?
i=1

xi

?????

?.
n 2 n

)‰ k?? ?. d
xi
i=1 n

=
i=1

x2 i +2
1 k<j n

xk xj

1,
n

?¤á …= ?3i? xi = 1, xj = 0, j = i. ?d, i=1 √ 2????. -xk = kyk , k
xi 1,
n 2 kyk +2 k=1 n n 1 k<j n

xi
i=1

? ??1.

kyk yj = 1.

1M=
k=1

xk =
k=1

kyk , ? ? y1 + y2 + · · · + yn ? ? ? ? y2 + · · · + yn ? ······ ? ? ? ? yn = = a1 , a2 ,

= an ,

2 2 2 K 1 ? a2 1 + a2 + · · · + an = 1. -an+1 = 0, K nn

M=
k=1

k (ak ? ak+1 ) =
k=1n

kak ?
k=1

√ kak+1 =

nn

kak ?
k=1n

k ? 1ak =

√ √ ( k ? k ? 1)ak .

k=1

k=1

d…??

?,
n

M

√ √ ( k ? k ? 1)2

1 2

n

1 2

n

a2 k
k=1

=

√ √ ( k ? k ? 1)2

1 2

.

k=1

k=1

11

?¤á

…=
a2 a2 a2 n 1 k √ = ··· = √ = ··· = √ √ 1 ( n ? n ? 1)2 ( k ? k ? 1)2 2 a2 + a2 a2 2 + · · · + an k √ √1 ? = √ √ √ √ 2 2 1 + ( 2 ? 1) + · · · + ( n ? n ? 1) ( k ? k ? 1)2 √ √ k? k?1 ? ak = 1 (k = 1, 2, · · · , n). 2 n √ √ ( k ? k ? 1)2
k=1

dua1

a2

···

an , l

, yk = ak ? ak?1 = √ √ √ 2 k ? ( k + 1 + k ? 1)
n
1 2

0,

( k?
k=1

k ? 1)2

=x k

0.
n

¤?????
k=1

√ √ ( k ? k ? 1)2

1 2

.

15.

n

2, x1 , x2 , · · · , xn ???ê, …
n n?1

x2 i
i=1

+
i=1

xi xi+1 = 1.

éuz?? ? k (k ∈ N? , 1 )‰? d??^?

k

n) , ?|xk |
n

???.
n?1

2
i=1

x2 i +2
i=1

xi xi+1 = 2,

=
2 2 2 2 2 x2 1 + (x1 + x2 ) + (x2 + x3 ) + · · · + (xn?2 + xn?1 ) + (xn?1 + xn ) + xn = 2.

1

d???

?,
2 2 x2 1 + (x1 + x2 ) + · · · + (xk?1 + xk ) k |x1 | + |x1 + x2 | + · · · + |xk?1 + xk | k |x1 ? (x1 + x2 ) + · · · + (?1)k?1 (xk?1 + xk )| k |xk | . k

=

=
2 2 x2 1 + ( x 2 + x 3 ) + · · · + ( x k ?1 + x k )

x2 k . k

2

?nk
(xk + xk+1 )2 + · · · + (xn?1 + xn )2 + x2 n n?k+1 |xk + xk+1 | + · · · + |xn?1 + xn | + |xn | n+k?1 |xn ? (xn?1 + xn ) + · · · + (?1)n?k (xk + xk+1 )| n?k+1 |xk | . n?k+1 12

=

=
(xk + xk+1 )2 + · · · + (xn?1 + xn )2 + x2 n x2 k . n?k+1 3

d2 + 391

, 2 1 1 + k n?k+1 x2 k,

=
|xk | 2k (n + 1 ? k ) (k = 1, 2, · · · , n). n+1 4

…= x1 = ?(x1 + x2 ) = x2 + x3 = · · · = (?1)k?1 (xk?1 + xk )9xk + xk?1 = ?(xk+1 + i xk+2 ) = · · · = (?1)n?k xn ?, ? 4 ? ?¤á, = …= xi = xk (?1)i?k (i = 1, 2, · · · , k ? 1) k n+1?j …xj = xk · (?1)j ?k (j = k + 1, k + 2, · · · , n) ? ?¤á. n?¤?, n?k+1
|xk |max =
n n?1

d???,

2k (n + 1 ? k ) . n+1

)‰ /

?k, ·?5?
i=1

x2 i +
i=1

xi xi+1 = 1

?>? g?, …k??‘, w,xi ?xn+1?i

??, ??e?(d???K‰ ? ? ) : √ √ √ √ √ √ 1 = ( a1 x1 + 1 ? a2 x2 )2 + ( a2 x2 + 1 ? a3 x3 )2 + · · · + ( ak?1 xk?1 + 1 ? ak xk )2 √ √ √ +( 1 ? an+1?k xk + an?k xk+1 )2 + · · · + ( 1 ? a2 xn?1 + a1 xn )2
+[1 ? (1 ? ak ) + (1 ? an+1?k )]x2 k. √ √ XêA?1, ¤±a1 = 1, 2 ai 1 ? ai+1 = 1, = a1 = 1, ai+1 = 1 ? 1 (i = 1, 2, · · · , n ? 1). 4ai

?? xi xi+1 ‘

?dê?8B{
ai = 1 i+1 · (i = 1, 2, · · · , n), 2 i 1 i?1 · (i = 1, 2, · · · , n). 2 i 1,

±9
1 ? ai =

d±????
[1 ? (1 ? ak ) ? (1 ? an+1?k )]x2 k 2k (n + 1 ? k ) , (k = 1, 2, · · · , n) . n+ 1 √ √ √ √ √ √ ? ?, … = a1 x1 + 1 ? a2 x2 = a2 x2 + 1 ? a3 x3 = · · · = ak?1 xk?1 + 1 ? ak xk = √ √ √ √ 1 ? an+1?k xk + an?k xk+1 = · · · = 1 ? a2 xn?1 + a1 xn = 0? ? ¤ á, ù ? ? ? ? ? A

=

|xk |

x1 , x2 , · · · , xk?1 , xk , xk+1 , · · · , xn

o?, ¤?
16. ‰??u3 xn+2 . ??

|xk |

???? ên ,

?, §?÷vK‰ ?. 2k (n + 1 ? k ) (k = 1, 2, 3, · · · , n ? 1, n) . n+1

?êx1 , x2 , · · · , xn , xn+1 , xn+2 ÷v^?0 < x1 < x2 < · · · < xn < xn+1 <
n

? xi+1 xi ?

n

i=1 n

j =1 n

? xj +2 ? xj +1 x2 l+1 + xl xl+2 xl xl+1

k=1

xk+1 xk+2 x2 k+1 + xk xk+2 13

l=1

? ?, ????T?? ? ? ¤k÷v^? ?ê|x1 , x2 , · · · , xn , xn+1 , xn+2 . xi+1 )‰ (I) Pti = (> 1) , 1 i n + 1. K? ?f? ¤ xi
n n

ti
i=1 n

ti+1
i=1 n

. (ti + ti+1 )

i=1

ti ti+1 ti + ti+1

i=1

·?w ,
n

i=1 n

ti ti+1 ti + ti+1
n

n

(ti + ti+1 )
i=1 n

=
i=1 n

ti ?
i=1 n

t2 i ti + ti+1 (ti + ti+1 )

(ti + ti+1 )
i=1 n

=
i=1 n

ti
i=1 n

?
i=1 n

t2 i ti + ti+1 ti √ ti + ti+1
n 2

n

(ti + ti+1 )
i=1 2

ti
i=1 n 2 i=1

(ti + ti+1 )
n n

?
i=1

ti + ti+1

=
i=1 n

ti ti
i=1

+
i=1 n

ti
i=1

ti+1 .

?
i=1

ti

=

ti+1
i=1

?d, é??^? ?ê|0 < x1 < x2 < · · · < xn < xn+1 < xn+2 , K? ?f? u1. (II) ?? íü^ …?? ?, ?¤á ??7?^?? √ ti + ti+1 t √ i = d, 1 i n, ti + ti+1
ti+1 ù p, d ? ~ ê. ? ? ? = d ? 1 = c, 1 ti xj +1 k = tj = bcj ?1 , 1 j n + 1. xj Px1 = a > 0, k i n. Pt1 = b, ktj = bcj ?1 , 1 j n + 1. ?A/

xk = tk?1 tk?2 · · · t1 a = abk?1 c

(k?1)(k?2) 2

, 2 ,c>

k
n

n + 2. 1 ( b
j ?1

dx2 > x1 ,
(III)

b=

x2 > 1. qtj = bcj ?1 > 1, 1 x1 (?:

j

n + 1, l

1 ,1 b

j

n + 1) .

?ê|x1 , x2 , · · · , xn , xn+1 , xn+2 , K??f ? ??1. (ii) U?T?? ? ? ??^?0 < x1 < x2 < · · · < xn < xn+1 < xn+2 ?ê|x1 , x2 , · · · , xn , xn+1 , xn+2 A (k?1)(k?2) n 1 2 T?x1 = a, xk = abk?1 c . , 2 k n + 2, ??a > 0, b > 1, c > b
17.

(i) éu??^?

ê, ?êx1 , x2 , · · · , xn ÷vx1 x2 · · · xn . ?2 n n n n 2(n2 ? 1) (1) y?: ? |xi ? xj |? (xi ? xj )2 . 3 i=1 j =1 i=1 j =1
? 14

n?

(2) y?: ??

?¤á

??7?^??x1 , x2 , · · · , xn ?

ê

.
n

)‰ (1) duòxi ?C?(?~ ,???) ?
n

?ü>?C, ?”??5,
i=1 n

xi = 0, K

|xi ? xj | = 2
i,j =1

( xj ? xi ) = 2
1 i<j n i=1

(2i ? n ? 1)xi .

d…??

?
? ?
i,j =1 n

?2 |xi ? xj |? 4

n

n

(2i ? n ? 1)2
i=1 i=1

x2 i =4

n(n + 1)(n ? 1) 3
n n

n

x2 i.
i=1

,???,
n n n n

(xi ? xj )2 = n
i,j =1 i=1

x2 i ?2
i=1

xi
j =1

xj + n
j =1

x2 j = 2n
i=1

x2 i.

¤±,
? ?
i=1 j =1 n n

?2 |xi ? xj |?

2(n2 ? 1) 3

n

n

(xi ? xj )2 .
i=1 j =1

(2) e 18. ‰?

?¤á, K?3,?k, xi = k(2i ? n ? 1), i = 1, 2, · · · , n, l ên (n
2) ,

, {xi }?

ê .
n

êai (i = 1, 2, · · · , n) ÷va1 < a2 < · · · < an ±9
i=1

1 ai

1.

?y: éu???êx, k
n

i=1 n

1 a2 + x2 i

2

1 1 · . 2 a1 (a1 ? 1) + x2

)‰ ????^?
i=1 n

1 ai

1, ??…??
2 n

?
n

i=1

1 2 ai + x2

i=1 n

1 ai

i=1

ai 2 (ai + x2 )2

n

(a2 i i=1

ai . + x2 ) 2

u?, ?Iy?
(a2 i i=1 ai + x2 )2 1 1 · . 2 a1 (a1 ? 1) + x2

?d, ?y??r

? ?
n

i=1

ai (a2 + x2 )2 i

1 1 1 ? . 2 a1 (a1 ? 1) + x2 an+1 (an+1 ? 1) + x2 1 1 1 . dai+1 ? 2 2 a1 (a1 ? 1) + x ai+1 (ai+1 ? 1) + x2 ai + 1,

??, an+1 > an ?

ê . - bi =
bi ? bi?1 =

1 1 1 ? 2 a1 (a1 ? 1) + x2 ai (ai ? 1) + x2 1 1 1 ? ? 2 a1 (a1 ? 1) + x2 ai+1 (ai+1 ? 1) + x2 1 1 1 = ? 2 ai (ai ? 1) + x2 ai+1 (ai+1 ? 1) + x2 1 1 1 ? 2 ai (ai ? 1) + x2 (ai + 1)ai + x2 ai ai = 2). 2 + x2 )2 (i 2 )2 ? a 2 (a2 + x ( a i i i 15

K
bn = b1 +

n

(bi ? bi?1 )
i=2

ai a1 + 2 + x2 ) 2 = 2 )2 + x (a2 ( a 1 i i=2

n

n

i=1

ai . + x2 )2 (a2 i

n

i=1

ai + x2 )2 (a2 i

1 1 1 ? 2 a1 (a1 ? 1) + x2 an+1 (an+1 ? 1) + x2 x2 ··· xn , y1
n

1 1 . · 2 a1 (a1 ? 1) + x2

19. ‰?

ên, 9?êx1

y2
n

··· iyi .

y n , ÷v

ixi =
i=1 i=1

y?: é???êα, k
n n

xi [iα]
i=1 i=1

yi [iα].

ùp, [β ]L???L?êβ ?? ê. )‰? zi = yi ? xi (i = 1, 2, · · · , n) , Kz1
n

z2 izi = 0,

···

zn , K^??z? 1

i=1

–y(??z?

n

[iα]zi
i=1

0.

2

n = 1?, ? 1 =z1 = 0,

,k[α]z1 = 0, =? 2 ¤á. b
k+1

(?én = k¤á, K

n = k + 1?,

izi = 0
i=1

3

?, k
k

i zi +
i=1

2 zk+1 k

= 0,

…3z1

z2

···

zk

zk+1 ?, z1 + 2 zk+1 k
k

z2 +

2 zk+1 k

···

zk +

2 zk+1 , k

¤±d8Bb ,
[iα] zi +
i=1

2 zk+1 k

0.

?y?
k+1

[iα]zi
i=1

0,

?Iy?
k

[(k + 1)α]zk+1
i=1

[iα] ·

2 zk+1 . k

4

d? 3 9z1

z2

···

zk

zk+1 ?zk+1

0, ¤± 4 =
k

k [(k + 1)α]

2
i=1

[iα].

5

16

duéi = 1, 2, · · · , k, [iα] + [(k + 1 ? i)α] [(k + 1)α], ?\= )‰ ?)‰?ò^??(??Oz?? 1 ? 2 /?. ??C ??
n n?1

5 . ?d

K(?¤á.

ai bi =
i=1 i i=1

(ai ? ai+1 )Bi + an Bn ,

ùp, B i =
j =1

bj , i = 1, 2, · · · , n.
n n?1

ai = zi , bi = i, ?k 0=
i=1 i

zi i =
i=1

(ai ? ai+1 )Bi + zn Bn .

6

-Ci =
j =1

[jα], k
n n?1

zi [iα] =
i=1 i=1

(zi ? zi+1 )Ci + zn Cn .

7

XJ
Ci Bi Cn , Bn 8

@o, d? 4 , 3 9zi ? zi+1
n n?1

0 (i = 1, 2, · · · , n ? 1) , ?k Cn Cn + zn Cn = Bn Bn Ci ‘i4O, = Bi 9
n?1

zi [iα]
i=1 i=1

(zi ? zi+1 )Bi ·

(zi ? zi+1 )Bi + zn Bn = 0.
i=1

l ?Iy?? 8 , ?y r

(?:
Ci Bi

Ci+1 (i = 1, 2, · · · , n ? 1). Bi+1

ù =

du
(i + 1)([α] + [2α] + · · · + [iα]) (1 + 2 + · · · + i)[(i + 1)α],

2([α] + [2α] + · · · + [iα])

i[(i + 1)α].

?)‰?? 6 ??y.

4íê
20. ??a1 = 1, a2 = 3, an = 4an?1 ? an?2 (n cn+1 = 2cn +

9?5?
3) ; b1 = 1, b2 = 3, bn = b2 n?1 + 2 , (n bn?2 3) ; c1 = 1,

3c2 ên, kan = bn = cn . n ? 2. ?y: é?? + 2 b2 (n 3) , )‰ ??b3 = 11. dbn = n?1 bn?2 bn bn?2 = b2 n?1 + 2, 1

K
bn+1 bn?1 = b2 n + 2, 2 ? 1,
2 bn+1 bn?1 ? bn bn?2 = b2 n ? bn?1 ,

2

17

K

bn+1 + bn?1 bn + bn?2 = , u? bn bn?1 bn?1 + bn?3 b3 + b1 bn + bn?2 = = ··· = = 4, bn?1 bn?2 b2

=bn = 4bn?1 ? bn?2 (n 3) , ?d, an = bn . (cn+1 ? 2cn )2 = 3c2 ??c2 = 3. dcn+1 = 2cn + 3c2 n?2 n ? 2, =
2 c2 n+1 ? 4cn+1 cn + cn + 2 = 0,

3

K
2 c2 n ? 4cn cn?1 + cn?1 + 2 = 0,

4

3 ? 4 ??)??, (cn+1 ? cn?1 )(cn+1 + cn?1 ? 4cn ) = 0.

??ê {cn }üN4O,

cn+1 > cn?1 , u?d???

cn+1 ? 4cn + cn?1 = 0 (n

2) , =

cn = 4cn?1 ? cn?2 ,

?d, an = cn . n?, é??n ∈ N? , ?kan = bn = cn .
21. ê {an }÷v a0 = 1, an+1 = 7an + 45a2 n ? 36 , n ∈ N. 2

y?: (1) é??n ∈ N, an ? ê; (2) é??n ∈ N, an an+1 ? 1? ??ê. )‰ (1) dK a1 = 5, …{an }??üN4O. ò^??C/
2an+1 ? 7an = 45a2 n ? 36.

ü>??

n,
2 a2 n+1 ? 7an an+1 + an + 9 = 0.

1

d? 1 q
2 a2 n ? 7an?1 an + an?1 + 9 = 0.

2

1 ? 2

(an+1 ? an?1 )(an+1 + an?1 ? 7an ) = 0. qan+1 > an?1 , kan+1 + an?1 ? 7an = 0, an+1 = 7an ? an?1 . 3

d? 3 9a0 = 1, a1 = 5??, é??n ∈ N, an ? ê. 2 (2) ò? 1 ?, (an+1 + an ) = 9(an an?1 ? 1), =
an an?1 ? 1 = an+1 + an?1 3
2

.

4

d 3 an+1 + an = 9an ? (an + an?1 ), Kan+1 + an ≡ ?(an + an?1 ) ≡ · · · ≡ (?1)n (a1 + a0 ) ≡ 0 (mod 3). an+1 + an ? ê, l an an?1 ? 1? ??ê. ?d, 3

18

ê {an }÷v: a1 = a2 = 1, an = 7an?1 ? an?2 , n 3. y?: éz?n ∈ N? , an + an+1 + 2 ? ??ê. )‰ ??ê m? ? ‘?: 1, 1, 6, 41, 281, 1926, · · · . 5? , a1 + a2 +2 = 22 , a2 + a3 +2 = 32 , a3 + a4 + 2 = 72 , a4 + a5 + 2 = 182 , · · · . Eê {xn }: x1 = 2, x2 = 3, xn = 3xn?1 ? xn?2 , n 3. K ? éz?n ∈ N , xn ? ê. ·?5y?: éuz?x ∈ N? , kan + an+1 + 2 = x2 n. ? 2 ?n ê {xn }÷v, éuz?k ∈ N , xk xk+2 ? xk+1 = 5. 2 2 ?n y? -f (k) = xk xk+1 ? x2 k+1 , Kf (k ) ? f (k ? 1) = (xk xk+2 ? xk+1 ) ? (xk?1 xk+1 ? xk ) = 2 2 (xk xk+2 + xk ) ? (xk+1 + xk?1 xk+1 ) = xk (xk+2 + xk ) ? xk+1 (xk+1 + xk?1 ) = 3xk xk+1 ? 3xk+1 xk = 0. ¤ ±f (k ) = f (k ? 1), u?f (k ) = f (k ? 1) = f (k ? 2) = · · · = f (1) = x1 x3 ? x2 2 = 5. 2 ? K, én8B, ??ê {an }??, a1 + a2 + 2 = 4 = x1 , a2 + a3 + 2 = 9 = x2 2 , e(??–n (n 2) ?¤á, Kéun + 1, k
22. an+1 + an+2 + 2 = (7an ? an?1 ) + (7an+1 ? an ) + 2 = 7(an + an+1 + 2) ? (an?1 + an + 2) ? 10 =
2 2 2 2 2 7x 2 n ? 7xn?1 ? 10 = (3xn ) ? xn?1 ? 2xn ? 10 = (3xn ? xn?1 )(3xn + xn?1 ) ? 2xn ? 10

2 2 2 = xn+1 (xn+1 + 2xn?1 ) ? 2x2 n ? 10 = xn+1 + 2(xn?1 xn+1 ? xn ? 5) = xn+1 .

=3n + 1?(??¤á,
23. ??ê

K

y.

{cn }÷vc0 = 1, c1 = 0, c2 = 2005, cn+2 = ?3cn ? 4cn?1 + 2008 (n = 1, 2, 3, · · · ) .

Pan = 5(cn+2 ? cn )(502 ? cn?1 ? cn?2 ) + 4n × 2004 × 501 (n = 2, 3, · · · ). ?: én > 2, an ????? ?ê, `?nd. )‰ dcn+2 ? cn = ?4(cn + cn?1 ) + 2008?an = ?20(cn + cn?1 ? 502)(502 ? cn?1 ? cn?2 ) + n+1 4 × 5012 . -dn = cn ? 251, Kdn+2 = ?3dn ? 4dn?1 , d0 = ?250, d1 = ?251, d2 = 1754. an = 20(dn + dn?1 )(dn?1 + dn?2 ) + 4n+1 × 5012 . -wn = dn + dn+1 , Kwn+2 = wn+1 ? 4wn , w1 = ?501, w2 = 1503, an = wn wn?1 + 4n+1 × 5012 . -wn = 501Tn , KTn+2 = Tn+1 ? 4Tn , T1 = ?1, T2 = 3, ? ?T0 = ?1, an = 5012 × 22 (5Tn Tn?1 + 4n ). x2 ? x + 4 = 0 ü???α, β , Kα + β = 1, αβ = 4, Tn ? αTn?1 = β (Tn?1 ? αTn?1 ) = · · · = β n?1 (T1 ? αT0 ) = ?β n?1 (α ? 1), Tn ? βTn?1 = ?αn?1 (β ? 1), (Tn ? αTn?1 )(Tn ? βTn?1 ) = 2 2 n (αβ )n?1 (α + 1)(β + 1) = 4n . =Tn ? Tn Tn?1 + 4Tn ?1 = 4 . 2 2 2 2 ? Tn Tn?1 + 4Tn l , an = 5012 × 22 (5Tn Tn?1 + Tn ?1 ) = 1002 (Tn + 2Tn?1 ) .
24. 3ê {an }?, a0 = 2007, an+1 = a2 n (n ∈ N) . ?y: an + 1 0 n 1004?, k[an ] = 2007 ? n

(??, [x]L???Lx

?? ê) . )‰ k?????K. a2 n a0 ∈ N? , an+1 = . ?y: [an ] = a0 ? n (0 an + 1

n

é?? ên, d4íú??an > 0. ??an ? an+1 a2 > · · · > an > · · · . ???, n? ê?,
n n

1 (a0 + 2)) . 2 a2 an n = an ? = > 0, ¤±a0 > a1 > an + 1 1 + an

an

= a0 +
i=1 n

(ai ? ai?1 ) = a0 ?
i=1

ai?1 1 + ai?1
n

=

a0 ?
i=0

1?

1 1 ? ai?1

= a0 ? n +
i=1

1 > a0 ? n. 1 + ai?1

19

n

i=1

,???, duan?1 > a0 ? (n ? 1), …a0 > a1 > a2 > · · · > an > · · · . u?, n = 1?, n n 1 n n 1 1 1 = < 1; n 2?, < 1. o?, < 1 + ai?1 1 + a0 1 + ai?1 1 + an?1 a0 ? n + 2 1 + ai?1 i=1 i=1
n

1. an = a0 ? n +

i=1

1 < a0 ? n + 1. 1 + ai?1

¤±, [an ] = a0 ? n.
25. ??ê

a0 = 2007, =

K.

{xn }÷v 1 , xn = 2 x2 n?1 + 4xn?1 + xn?1 2 (n = 2, 3, · · · ).

x1 =
n

eyn =
i=1

1 (n = 1, 2, · · · , n) , y?: ê x2 i

{yn }k4?, ???T4?.

1 ) ‰ ? ?x n = > xn?1 , ¤±, xn > x1 = . x2 n?1 + 4xn?1 > (xn?1 + 2 2 1 1)2 ? xn > xn?1 + ? lim xn = +∞. n→+∞ 2 2 xn?1 + 4xn?1 + xn?1 2 2 ? 2 x n ? x n?1 = x 2 qxn = n?1 + 4xn?1 ? 4xn + xn?1 ? 4xn xn?1 = 2 1 1 1 ? . x2 n?1 + 4xn?1 ? 2 = xn xn?1 xn
n

x2 n?1 + 4xn?1 + xn?1

yn =
i=1

1 1 1 1 = ? +4=6? . x2 x x x 1 n n i 1 xn

l

,
n→+∞

lim yn = lim

n→+∞

6?

= 6.

26.

ê

x1 , x2 , · · · , xn , · · · ÷v(8x2 ? 7x1 )x7 1 = 89 xk+1 xk?1 ? x2 k =
8 x8 k?1 ? xk , k (xk xk?1 )7

2. 0 < x1 < a?, ??küN5.

? ?êa, ?

x1 > a?, küN5x1 > x2 > · · · > xn > · · · ; 8 x8 k?1 ? xk )‰ dxk+1 xk?1 ? x2 ,k k = (xk xk?1 )7 xk+1 xk 1 1 ? = 8 ? 8 , xk x k ?1 xk xk?1

=
xk+1 1 xk 1 x2 1 7 ? 8 = ? 8 = ··· = ? 8 = . xk xk x k ?1 x k ?1 x1 x1 8 7 7 u?, xk+1 = xk + x? x1 > 0?, xk > 0, k 2. k , K 8 1 1 1 8 8 dxk+1 ? xk = xk x? , K x? < 0, =xk > 8 8 , kxk+1 ? xk < 0, =xk+1 < xk , k 1. k ? k ? 8 8 1 7 1 1 1 1 8 7 xk+1 = xk + x? 8 = 8 8 , … x k = 8 8 ?, ? ¤ á. u ?, a = 8 8 , K x 1 > 8 8 ?, k 7 8 8 1 x1 > x2 > · · · > xn > · · · . x1 < 8 8 ?, x2 > x1 …x2 > x3 > · · · > xn . 1 ¤? ~êa = 8 8 . 20

27.

{an }??

êê , ??, a2 ??ê. é??

ên , ?k

n(an+1 ? an + 3) = an+1 + an + 3.

??a2009 ? )‰ òK

2010

?

?. ?? n,

ên (n

2) , ?an ?

2010

?.

(n ? 1)an+1 = (n + 1)an ? 3(n ? 1). n = 1?, an+1 = n(n + 1) n+1 an ? 3 ? an+1 = an ? 3. n?1 n(n ? 1)

??ü>???±n(n + 1),
an an 3 = ? . n(n + 1) n(n ? 1) n(n + 1) bn = an (n n(n ? 1) 2) . ? bn+1 = bn ? 3 . n(n + 1) bn = bn?1 ? 3 , bn?1 = bn?2 ? n(n ? 1)

3 1 , · · · · · · , b3 = b2 ? . ±? (n ? 1)(n ? 2) 2
n

???,
1 = b2 ? 3 k (k ? 1) 1 1 ? 2 n

bn = b2 ? 3
k=3

.

5? an = n(n ? 1)bn , a2 = 2b2 . K
an = n(n ? 1) a2 ?3 2 1 1 ? 2 n = (n ? 1) (a2 ? 3) n +3 . 2

qa2 ??ê, ?” a2 = 2p + 1 (p ∈ N) , Kan = (n ? 1)[(p ? 1)n + 3]. l , a2009 = 2008(2009p ? 2006). q2010 | a2009 , K2008(2009p ? 2006) ≡ 0 (mod 2010) ? 2009p ? 2006 ≡ 0 (mod 1005) ? p ≡ 4 (mod 1005). l , ?3 êq ?
an = (n ? 1)[(4 + 1005q ? 1)n + 3] = (n ? 1)[(1005q + 3)n + 3].

d2010 | an , n??ê, ?”
28. ê

2010 | (n ? 1)[(1005q + 3)n + 3], =2010 | (n ? 1)(3n + 3) ? 670 | (n ? 1)(n + 1). n = 2r + 1 (r ∈ N) . ?d, 335 | r(r + 1). ¤±, rmin = 134, n = 269.

{an }??Xe: a1 = 1, an+1 = d(an ) + c, n = 1, 2, · · · .

??c???(? ê, d(m)L?m ê ?ê. y?: ?3 êk? ê ak , ak+1 , · · · ?±?ê . )‰ ky?Xe?n. ?n é?? êm, ?k m d(m) + 1. 2 m ?n y? w,, 3 + 1 m ? 1?m??3m ê, K 2 m m m ? d(m) (m ? 1) ? +1 +1 ? 1. 2 2 m l , d(m) + 1. ?n y. 2
21

e?y?, é?? ên (n 2) , ?kan 2c + 1. ^?y{. b t (t 2) ?? an 2c + 2¤á ? ê, Kd(at?1 ) + c 2c + 2, =d(at?1 ) at?1 + 1, c + 2. qdd(at?1 ) 2 at?1 + 1 c + 2, 2 =at?1 2c + 2, ù?t ? 5g?. l , é?? êi, ?kai ∈ {1, 2, · · · , 2c + 1}, u?, 7?3i, j (i = j ) , ? ai = aj . ??4íê 5?, ?ê {an }7l,?‘??±?ê . êê a0 , a1 , · · · , an ÷v|ai ? ai?1 | = i2 (i = 1, 2, · · · , n) , K?Tê ?“ ”ê . (1) y?: é??ü? êb, c (b < c) , 7?3?? ên 9 ? ? ê a0 , a1 , · · · , an , ÷ va0 = b, an = c; (2) ?é?? ên, ? ?3?? ê a0 , a1 , · · · , an , ??, a0 = 0, an = 2012. 2 )‰ (1) ?Iy?: êc?k/?c = b ± 1 ± 22 ± · · · ± m2 . 5? , é?? êk kk 2 ? (k + 1)2 ? (k + 2)2 + (k + 3)2 = 4. Pc = b + 4s + r (r = 0, 1, 2?3) , K r = 0?,
c = b + (12 ? 22 ? 32 + 42 ) + (52 ? 62 ? 72 + 82 ) + · · ·,
s|

29. e

r = 1?, c = b + 12 + (22 ? 32 ? 42 + 52 ) + (62 ? 72 ? 82 + 92 ) + · · ·,
s|

r = 2?, c = b + 2 + 4s = b ? 12 ? 22 ? 32 + 42 + (52 ? 62 ? 72 + 82 ) + (92 ? 102 ? 112 + 122 ) + · · ·,
s|

r = 3?, c = b + 3 + 4s = b ? 12 + 22 + (32 ? 42 ? 52 + 62 ) + (72 ? 82 ? 92 + 102 ) + · · · .
s|

3±?o??/e, ?? (2) 5? ,

E??
ak

ê .
12 + 2 2 + · · · + k 2 =

Ka17 1785. ?d, n 18. 2 ¤?k ?, ?ó5?C) . n = 19?, 12 + 22 + · · · + 192 = 2470 = 2012 + 458 = 2012 + 2 × 229. d229 = 152 + 22 , 2012 = 12 ? 22 + · · · + 142 ? 152 + 162 + 172 + 182 + 192 . l , ¤?n ? ??19.
30.

k (k + 1)(2k + 1) . 6 12 + 22 + · · · + 182 ??ê, 2012?óê, ?d, n > 18 (e,?k 2 C

ü ê {an }, {bn }÷v (1) a0 = 1 a1 , an (bn?1 + bn+1 ) = an?1 bn?1 + an+1 bn+1 (n
n

1) ;

(2)
i=0

bi

n (n

3 2

1) .

?{an } ?‘.

22

)‰ d^?(1) kan ? an+1 =

bn?1 (an?1 ? an ). u?, bn+1 an ? an+1 = b0 b1 (a0 ? a1 ). bn bn+1 1

ea1 = a0 = 1, Kan = 1. e a1 < a0 = 1. d? 1 k
n?1

a0 > a0 ? an = b0 b1 (a0 ? a1 )
k=0

1 . bk bk+1

¤±,
n k=0

a0 1 < . bk bk+1 b0 b1 (a0 ? a1 ) bn + bn+1 , 2

2

,???, -xn =

bn bn+1 , Kxn
n n

xi
i=1 i=1

bi + bi+1 < 2

n+1

bi
i=1

(n + 1) 2

3

4n 2 .

3

é??

ê, k
k 1 x2 k+1 + 1 x2 k+2 + ··· + 1 x2 2k 1 x2 k+1
2n
k

2 x2 k+1 · · · x2k

xk+1 + · · · + x2n k

2

<

[4(2k ) 2 ]2 . k2

3

l

,

+

1 x2 k+2

+ ··· +

1 x2 2k

1 . 27
n?1

k=0

1 = bk bk+1

2n

k=0

1 = x2 k

n?1 2k

k=0 i=1

1 2 x2k + 1

k=0

1 n = 7, 7 2 2

ù?? 2 g?. n?¤?, an = 1 (n
31. ‰??êa?

0) .

ên . ?y: (1) ?3?? ?êê x0 , x1 , · · · , xn , xn+1 , ÷v ? ? x0 = xn+1 = 0, 3 ? 1 (xi+1 + xi?1 ) = xi + x3 i ? a , i = 1, 2, · · · , n; 2
(2) (1) ?

ê

x0 , x1 , · · · , xn , xn+1 ÷v |xi | |a|, i = 0, 1, · · · , n + 1.

3 )‰ (1) ?35. dxi+1 = 2xi + 2x3 3i?1 g i ? 2a ? xi?1 , i = 1, 2, · · · 9x0 = 0?z?xi ?x1 ?Xê?‘?, l , xn+1 ?x1 3n g?Xê?‘?. du3n ??ê, ?3?êx1 , ? xn+1 = 0. dx1 9x0 ?O??xi . Xd ê x0 , x1 , · · · , xn+1 ÷v¤‰^?. ??5. w0 , w1 , · · · , wn+1 ; v0 , v1 , · · · , vn+1 ?÷v^? ü?ê , K

1 1 3 3 (wi+1 + wi?1 ) = wi + wi ? a3 , (vi+1 + vi?1 ) = vi + vi ? a3 . 2 2 23

¤±,

1 2 2 (wi+1 ? vi+1 + wi?1 ? vi?1 ) = (wi ? vi )(1 + wi + wi vi + vi ). 2
2 2 + wi0 vi0 + vi ) |wi0 ? vi0 |(1 + wi 0 0

|wi0 ? vi0 |??, K |wi0 ? vi0 |.

|wi0 ? vi0 |

1 1 |wi +1 ? vi0 +1 | + |wi0 ?1 + vi0 ?1 | 2 0 2

l

2 2 2 2 + (wi0 + vi0 )2 = 0. + vi = 0, =|wi0 ? vi0 | = 0, ?wi + wi0 vi0 + vi , |wi0 ? vi0 | = 0, ?1 + wi 0 0 0 0

¤±, |wi0 ? vi0 | = 0o¤á. d|wi0 ? vi0 | ??5?¤k|wi ? vi | = 0, =wi = vi , i = 1, 2, · · · , n. (2) |xi0 |??, K
|xi0 | + |xi0 |3 = |xi0 |(1 + x2 i0 ) = 1 1 |xi +1 | + |xi0 ?1 | + |a|3 2 0 2 1 (xi +1 + xi0 ?1 ) + a3 2 0

|xi0 | + |a|3 .

¤±, |xi0 |

|a|. ?d, |xi |

|a|, i = 0, 1, 2, · · · , n + 1.

,K?ù
2009

32. ?êf (x) =
i=1

2009π x ? cos 3?m 0, i 2

?ê?

C?? g?
iπ (1 2

n) .

)‰ 75g. x k (2m + 1)π -n = 2009. ???êcos . §3x = ?C?. ùL?, f (x) k 2

" : ?x i =

i

e??I??f (x)3xi (i = 1, 2, · · · , n ? 1) C???. x x x cos 3xi ?C? …= i = k (2m + 1). ?êcos x, cos , · · · , cos ?3xi ?C? ?ê ui k 2 n ??ê ?ê. f (x)3xi ?C? …= ik?ê???ê. -i = 2l j (j ? ? ê) . Ki, j k ? ? ? ? ? ê. ???êk?ê???ê …= §?? l ?ê, j ???ê …= 2 j ?????ê??????ê ü (?6ul ?ó5) , 1 n ? 1? √ n?1 k[ n ? 1]???ê, ?ü ??ê. 2
√ C?gê?[ n ? 1] + 33. ???¤k n?1 = 44 + 31 = 75. 2

êk , ?

é??÷v? ?
k (ab + bc + ca) > 5(a2 + b2 + c2 )

êa, b, c, ???3n>??O?a, b, c n /. )‰? ?(a ? b)2 + (b ? c)2 + (c ? a)2 0, a2 + b2 + c2 ê, ?d, k 6. du??3>??O?1, 1, 2 n /, ?K , k
k (1 × 1 + 1 × 2 + 1 × 2)

ab + bc + ca. ??k > 5. 5?

k?

5(12 + 12 + 22 ),

=k

6.

±ey?k = 6÷vK ??. ?” a b c, K6(ab + bc + ca) > 5(a2 + b2 + c2 ), =5c2 ? 6(a + b)c + 5a2 + 5b2 ? 6ab < 0.
? = [6(a + b)]2 ? 4 × 5(5a2 + 5b2 ? 6ab) = 64[?(a ? b)2 + ab] 64ab 64 a+b 2
2

= 16(a + b)2 .

24

?d, ?
6(a + b) + c< 10 ùL?±a, b, c???? ¤n /.?

6(a + b) + 4(a + b) = a + b. 10 a b c. ec a + b, K 0,

)‰

?)‰?

k

69k

6. ?”

5a2 + 5b2 + 5c2 ? 6ab ? 6bc ? 6ca = 4(a ? b)2 + [5c ? (a + b)][c ? (a + b)]

?6(ab + bc + ca) > 5(a2 + b2 + c2 )g?. )‰n ?)‰? k 69k 6. 3 ?f (x)3 (a + b), +∞ ?4O, … 5

c < a + b.

E?êf (x) = 5x2 ? 6(a + b)x + 5a2 + 5b2 ? 6ab, Kf (c) < 0.

f (a + b) = 5(a + b)2 ? 6(a + b)(a + b) + 5a2 + 5b2 ? 6ab = 4(a ? b)2 c < a + b. 34. ‰??é????u10 0.0001.

0,

√ êa, b, c, ng?‘?f (x) = x3 + ax2 + bx + c÷v^?|f (2 + 3)| <

√ ?: 2 + 3?????ù??‘? ?? √ )‰ ò2 + 3“\ √ √ √ 3) = (2 + 3)2 + a(2 + 3)2 + b(2 + 3) + c √ √ √ √ = 8 + 12 3 + 18 + 3 3 + 4a + 4 3a + 3a + 2b + 3b + c √ = (26 + 7a + 2b + c) + (15 + 4a + b) 3. f (2 + √

√ √ 7a + 2b + c + 26 = m, 4a + b + 15 = n, K|m| < 130, |n| 65. K|m ? n 3| |m| + |n 3| < 260. √ √ √ XJf (2 + 3) = 0, =m + n 3 = 0, dum, n ∈ Z, 3??nê, Km = 0…n = 0. d √ um ? n 3 = 0, ¤±m2 ? 3n2 = 0, |m2 ? 3n2 | 1. K |f (2 + √ √ √ √ (m ? n 3)(m + n 3) m2 ? 3n2 √ √ 3)| = |m + n 3| = = m?n 3 m?n 3 √ 3??????‘? 1 1 √ > , 260 m?n 3

g?. ¤±, 2 +
35. ???

?.

?êt, ?ke?5?: ?3??d?ê|¤ ??8?X , ? é??x, y, z ∈ X (ù px, y , z ?±??) , ±9???êa? ?êd, ?k
max{|x ? (a ? d)|, |y ? a|, |z ? (a + d)|} > td. 1 )‰ ÷v?? t ?0 < t < . 2 1 2 ?k, é0 < t < , λ = , Kλ > 1. -xi = λi , X = {x1 , x2 , · · · }. 2 1 ? 2t b ?3a ∈ R, d ∈ R+ 9x i , x j , x k , ? max{|xi ? (a ? d)|, |xj ? a|, |xk ? (a + d)|} td,

=
(?1 ? t)d ?td xi ? a xj ? a 25 (?1 + t)d, td, 1 2

(1 ? t)d

xk ? a

(1 + t)d.

3

d2 ? 1, 3 ? 2,
(1 ? 2t)d (1 ? 2t)d 1 ??t < , 2 1 ? 2t > 0, ?d, d 4 , 5 xj ? xi xk ? xj (1 + 2t)d, (1 + 2t)d. 4 5

xj ? xi > 0, xk ? xj > 0, (?λ > 1?i < j < k , ???, k xk ? xj xj ? xi 1 + 2t , 1 ? 2t

|^·?

E?

xk ? xj xj ? xi

x k ? x k ?1 xk ? xk?1 1 + 2t > =λ?1= , g?. xk?1 ? xi x k ?1 1 ? 2t

?? E ??8

?X ÷v??. ,???, et ?

1 , ·?y?, é????8?X ???n? 2

?x < y < z , ??3a ∈ R, d ∈ R+ ,
td.

max{|x ? (a ? d)|, |y ? a|, |z ? (a + d)|} x+z ???, -a = , d = z ? x, K 2 max{|x ? (a ? d)|, |y ? a|, |z ? (a + d)|} = max

x+z z?x z?x , y? , 2 2 2

=

1 z?x = d 2 2

td.

¤±é??? u

1 2

t??÷v??. t?0 < t < 1 . 2 n?

n?¤?, ¤? ??÷v??
36. ?¤k?

u3

ên , ?

éu??‰?
Mn

êa1 , a2 , · · · , an , ?3??
.

êMn , ÷

v? ?
a1 + a2 + · · · + an √ n a1 a2 · · · an a3 an a1 a2 + + ··· + + a1 a2 an?1 an

)‰ (1) n = 3?, ·?y?? M3 = 3. a2 a3 a1 a2 a3 a1 é??3? êa1 , a2 , a3 , + + = M . ¤±, , , < M. a1 a2 a3 a1 a2 a3 1 1 1 ?” a3 a1 , a2 , Ka2 > a3 , a1 > a2 > 2 a3 . M M M
a1 + a2 + a3 < √ 3 a a a 1 2 3 3a3
3

1 1 a3 · a3 a3 · M2 M

= 3M.

?d, M3 = 3÷vK ??. (2) n 4?, ·?y???3ù Mn . 2 b ù Mn ?3, -a1 = k , a2 = k , · · · , an = k n , KAk
k + k2 + · · · + kn √ n k · k2 · · · · · kn Mn (n ? 1)k + 1 n k ?1 .

n?1 kn k + k2 + · · · + kn k + k2 + · · · + kn 2 . √ > = n+1 n+1 = k n 2 n k · k · ··· · k k 2 k 2

Kk

n?1 2

Mn [(n ? 1)k + k ?(n?1) ].
n?3 2

k

n?3 2

Mn [(n ? 1) + k ?n ].

-k → +∞, k n?, ¤?

→ +∞ ,

Mn [(n ? 1) + k ?n ] → Mn (n ? 1), g?.

ê?n = 3.
26

? u1 ên, ???32n?üü?? êa1 , a2 , · · · , an , b1 , b2 , · · · , bn , ?? ÷v±eü?^?: (1) a1 + a2 + · · · + an = b1 + b2 + · · · + bn ; n 1 ai ? bi (2) n ? 1 > >n?1? . a + bi 1998 i=1 i ?`?nd. )‰? ?3??·K?? 2n?ê. -ai = 2M i, bi = 2i (i = 1, 2, · · · , n ? 1; M ??u? u8000n ê) , an = (M ? 1)2 n(n ? 1), bn = M (M ? 1)n(n ? 1). w,, ??2n?êüü??, …a1 + a2 + · · · + an = b1 + b2 + · · · + bn = n(n ? 1)(M 2 ? M + 1). ,???, ·?k
n

37. éu‰?

i=1 n

ai ? bi ai + bi ai ? bi ai + bi

= = >

(n ? 1)

M ?1 1 ? < n ? 1, M + 1 2M ? 1 2(n ? 1) 1 ? M +1 2M ? 1

n?1? n?1?

i=1

1 2(n ? 1) ? 8000n 2M ? 1 2(n ? 1) 1 > n?1? ? 8000n 8000 1 > n?1? . 1998

?d, ??¤‰ 2n?ê??·K??. )‰ ?k, rK8 ^?U ?Xeo^: (i) a1 , a2 , · · · , an , b1 , b2 , · · · , bn ?2n?üü?? ê; (ii) a1 + a2 + · · · + an = b1 + b2 + · · · + bn ; n ai ? bi 1 (iii) ê) ; > n ? 1 ? (ε???‰? a + bi ε i=1 i
n

(iv) n ? 1 >
i=1

ai ? bi . ai + bi

?g, y?d(i) ?(ii) ?±í?(iv). ??
n

i=1

ai ? bi = ai + bi n, ?

n

1?
i=1

2bi ai + bi

n

=n?
i=1

2bi . a i + bi
n

d(i) ?(ii) ?, ?3i1 , 1

i1

bi1 > ai1 , ù?

2bi1 > 1, ai1 + bi1

i=1

ai ? bi < n ? 1. ai + bi

ai = M (2i ? 1), bi = 2i (i = 1, 2, · · · , n ? 1, M ?–? ?(n ? 1)M + 2

ê) , “\(ii)

(n ? 1)n (n ? 1)n M + an = 2 + bn . 2 2

u?, éu‰?
bn = an + (n ? 1)[M (n ? 1) ? n]. an n > 1, -M → +∞, … → +∞ (~X, ? an = M 2 ) , w,?? M a1 , a2 , · · · , an , b1 , b2 , · · · , bn ?
n

^ ?(i) ?(ii) (
n?1

,?

(iv) ) , ? ? ? ?

^ ?(iii) , ? ? d(i)

n?1 >
i=1

ai ? bi = n? ai + bi

i=1

4i 2an + 2(n ? 1)[M (n ? 1) ? n] an ? → n ? 1 (??M → +∞, → +∞) . 2i + M (2i ? 1) 2an + (n ? 1)[M (n ? 1) ? n] M 27

ùT??X M ?
38. ‰?

an v M

n

??, 7k
i=1

1 ai ? bi > n ? 1 ? , =? ai + bi ε

^?(iii) .

ên

3, ???

?êM , ? é?? ?ê x1 , x2 , · · · , xn , ??3???ü y1 , y2 , · · · , yn ,
n 2 yi 2 ? yi+1 yi+2 + yi +2

÷v

y2 i=1 i+1

M,

??, yn+1 = y1 , yn+2 = y2 . )‰ -F (x1 , x2 , · · · , xn ) = ?k

n

x2 i=1 i+1

x2 i . ? xi+1 xi+2 + x2 i+2

x1 = x2 = · · · = xn?1 = 1, xn = ε, d?¤kü F (x1 , x2 , · · · , xn ) = n ? 3 +

3????e????, ·?k

2 + ε2 . 1 ? ε ? ε2

-ε → 0+ , ????un ? 1, M n ? 1. ?g·?y?é?? ?êx1 , x2 , · · · , xn , ??3??ü y1 , y2 , · · · , yn , ÷vF (y1 , y2 , · · · , yn ) n ? 1. ??? ü y1 , y2 , · · · , yn ÷vy1 y2 · · · yn , |^? ?a2 ? ab + b2 max{a2 , b2 }é ?êa, b¤á, ?? 2 2 2 yn y2 y1 ?1 + + · · · + n ? 1. F (y1 , y2 , · · · , yn ) 2 2 2 y2 y3 y1 ? ???
A?

????? ?. n?¤?, M = n ? 1.

ê8 ????f8. XJ¤k??? ê??± ¤A?ü?ê??(?±? ?) , K?A??? ?. éx 1, PA(x)?A?¤k??Lx ê | ¤ 8 ?. y ?: ? 3 ? ? √ ?A9 ~êc, ? é¤kx 1, ?k|A(x)| c x. )‰ ? ? n ? n ? A= 22bi |0 b1 < · · · < bn , bi ∈ Z ∪ 22cj +1 |0 c1 < · · · < cm , ci ∈ Z . ? ?
39.
i=1 j =1

dz?? ê??±L?2k1 + 2k2 + · · · + 2kr , 0 k1 < k2 < · · · < kr /?92k = 2k?1 + 2k?1 (k 1) , ?A??? ?. √ √ 2b1 2b2 e2 + 2 + · · · + 22bn x, K22bn x, 2bn x. l , 2b1 + 2b2 + · · · + 2bn < 2bn +1 < 2 x. √ ?d, A(x)?/X22b1 + 22b2 + · · · + 22bn ê ?ê??L2 x. x x, 2cm e22c1 +1 + 22c2 +1 + · · · + 22cm +1 x, K22cm +1 . l , 2c1 + 2c2 + · · · + 2cm < 2 √ √ 2cn +1 < 2x. ?d, A(x)?/X22c1 +1 + 22c2 +1 + · · · + 22cm +1 ê ?ê??L 2x. √ √ ¤±, |A(x)| (2 + 2) x. êa, b, b > a > 1, a?U ?b9‰? êê {bn }∞ n=1 , ÷ v é ¤ k ∞ ên, kan+1 ? an ∈ {a, b}, …é¤ ênkbn+1 2bn . ??o?3 ê ê {an }n=1 ? é¤k k êm, l (?±??) , kam + al ∈ {bn }∞ ? n=1 )‰ ‰Y?’? , ·?^8B{y?{an } ?3. ? ? k a1 ? ê, ? 2a1 ∈ {bn }∞ n=1 …a1 > b ? a (~Xdbn → +∞??3n0 ∈ N , ?bn0 > b ? a + 1, a1 = bn0 ? 1, Ka1 > b ? a…2a1 = 2bn0 ? 2 < bn0 +1 , 2a1 ∈ {bn }∞ n=1 ) . ?g, b a1 , a2 , · · · , ak ? ?, ÷vai+1 ? ai ∈ {a, b} (i = 1, 2, · · · , k ? 1) …al + am ∈ {bn }∞ n=1 (1 l k, 1 m k ) . ??ak+1 ? ak ∈ {a, b}, ak+1 ??kak + a?ak + bü??U, l a1 + ak+1 , a2 + ak+1 , · · · , ak + ak+1 , ak+1 + ak+1 ??ke ü??U:
28 40. �

(I) a1 + (ak + a), a2 + (ak + a), · · · , ak + (ak + a), 2(ak + a); (II) a1 + (ak + b), a2 + (ak + b), · · · , ak + (ak + b), 2(ak + b).

e?·?y?(I) (II) ?– k????{bn }∞ ‘. e(I) ?k{bn }∞ ?‘bu , ?…(II) n=1 ? n=1 ? ∞ ?k{bn }n=1 ? ?‘bv , Kdb < a1 + a, 2(ak + b) < 2(a1 + ak + a) 2bu , l bv 2(ak + b) < 2bu bu+1 . qbv+1 2bv 2(a1 + ak + b) > 2(a1 + ak + a) > 2(ak + a) bu , bu = bv . qbv = bu < 2(ak + a) < 2(ak + b), l ?31 j k, ? bv = aj + ak + b. ?/1: bu = ai + ak + a (1 i k) , d?, 0 = bu ? bv = ai ? aj + a ? b, l ai ? aj = b ? a > 0, d8Bb , kai ? aj = ca + db (c, d??K ê) , u?ca + db = b ? a, (1 ? d)b = (1 + c)a > 0, ¤ ±d = 0, b = (1 + c)a, ù?a bg?. ?/2: bu = 2(ak + a), d?0 = bu ? bv = ak ? aj + 2a ? b, l ak ? aj = b ? 2a, d1 j k , ?ak ? aj 0. 2d8Bb ?ak ? aj = c a + d b (c , d ??K ê) , u?c a + d b = b ? 2a, (1 ? d )b = (2 + c )a > 0, ¤±d = 0, b = (2 + c )a, g?. (I) (II) ?– k????{bn }∞ n=1 ? ‘. ?d? ak+1 = ak +a?ak+1 = ak +b, ? ai +ak+1 ∈ ∞ {bn }n=1 (1 i k + 1) , u?·K y.

29


赞助商链接
推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com