tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
相关标签
当前位置:首页 >> 政史地 >>

2013新课标文科综合能力测试答题卡


2013 年普通高等学校招生全国统一考试 文科综合能力测试答题卡
姓 名

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

__________________________

_____________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________ ___________________________

____________________________________________________________

准考证号
填涂样例
正确填涂

贴条形码区
____________________________________________________________
贴缺考标识 试卷类型 A B

____________________________________________________________ ____________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

注 意 事 项

1. 答 题 前 , 考 生 先 将 自 己 的 姓 名 、 准 考 证 号 填 写 清 楚 , 并 认 真 核 准 试 卷 类 型 、 条 形 码 上 的 姓 名 、 准 考 证 号 , 在 规 定 的 位 置 贴好条形码。 2 . 考 生 务 必 将 自 己 使 用 的 试 卷 类 型 ( A、 B) 准 确 进 行 填 涂 。 3 . 选 择 题 必 须 使 用 2B 铅 笔 填 涂 ; 非 选 择 题 必 须 使 用 0.5 毫 米 黑 色 签 字 笔 答 题 , 不 得 用 铅 笔 或 圆 珠 笔 答 题 ; 字 体 工 整 、 笔 迹 清楚。 4. 请 按 题 号 顺 序 在 各 题 目 的 答 题 区 域 内 作 答 , 超 出 答 题 区 域 书 写 的 答 案 无 效 , 在 草 稿 纸 、 试 题 卷 上 答 题 无 效 。 5. 保 持 卡 面 清 洁 , 不 要 折 叠 、 不 要 弄 破 。

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________ ________________________

____________________________________________________________
D D D D D D D D D D D

1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24

A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D

7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30

A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D

13 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35

A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C

37. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

36. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ ________________________

____________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________ __________________

39____________________

___________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

____________________________________________________________ 38._________________________________________________________ ____________________________________________________________

___________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

________________________________

________________

41._____

____

____________ ______________________ ______________

_______________________

_________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________________ ________________

________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____ __________ _______________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________ _____________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________ _________________________________

____________________________________________________________ _______________________ _________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

___________________________ _______________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

历史选做题
考生只需任选一题作答即可,如果多选,则按照所答的第 1 题给分。

__________

_______________________________________________ _____________________ ____________________________

【45】 【46】 【47】 【48】
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________ ________________________

40._________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

__________________________________

______________

______

___________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

地理选做题
_____
考生只需任选一题作答即可,如果多选,则按照所答的第 1 题给分。

___________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! _____________________________________________________

【42】 【43】 【44】
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! ____

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________


推荐相关:

2013年新课标I高考文科综合试题Word版含答案

2013新课标I高考文科综合试题Word版含答案_高考_高中教育_教育专区。2013年新...3. 回答第Ⅱ卷时,将答案卸载答题卡上,写在试卷上无效。 4. 考试结束,将本...


...学校招生全国统一考试文科综合能力测试(新课标1)

2013年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试(新课标1)_高考_高中教育_...2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答 案...


2013年高考全国新课标1卷文科综合试题及其详细解析_图文

2013 年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试(新课标 I)适用地区:湖北 ...做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目对应题号右边的方框涂黑。 42. (10 ...


2015高考文综模拟答题卡精校版(课标卷通用)_图文

2015高考文综模拟答题卡精校版(课标卷通用)_高三政史地_政史地_高中教育_教育...2016 普通高等学校招生全国统一考试 文科综合能力测试答题卡姓 名 请在各题目的...


2013年高考理科综合能力测试(新课标I卷)答题卡

2013年高考理科综合能力测试(新课标I卷)答题卡_高考_高中教育_教育专区。2013年高考理科综合能力测试(新课标I卷)答题卡! 2013 年高考理科综合能力测试(新课标 I ...


...学校招生全国统一考试(新课标I)文科综合能力测试

答题前,考生务 必在将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。 2013 年普通高等学校招生全国统一考试(新课标 I)文科综合能力测试 注意事项: 1. 本试卷分第Ⅰ卷(...


新课标全国卷I_2013年_高考文综真题(文科综合_卷1)(附...

新课标全国卷I_2013年_高考文综真题(文科综合_卷1)(附答案)_历年历届试题(...3. 回答第Ⅱ卷时,将答案卸载答题卡上,写在试卷上无效。 4. 考试结束,将本...


2013年普通高等学校招生全国统一考试文科综合 (新课标...

2013年普通高等学校招生全国统一考试文科综合 (新课标Ⅰ卷) word版含答案、解析...2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案...


2013高考新课标卷模拟文科综合能力测试(2)

2013高考新课标卷模拟文科综合能力测试(2)_政史地_高中教育_教育专区。2012—2013 学年度下学期高三二轮复习文科综合能力测试(2) 【新课标】 本试卷分第 I 卷(...


2013年新课标2卷文科综合高考真题及答案

2013新课标2卷文科综合高考真题及答案_高考_高中教育_教育专区。2013年高考...4. 考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。 5. 本试卷共16页。如遇缺页...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com