tceic.com
简单学习网 让学习变简单
相关标签
当前位置:首页 >> 数学 >>

2012届高考数学(理)一轮复习课件:定积分与微积分基本定理(人教A版)


1.下列值等于 1 的积分是
1 A.∫0xdx 1 C.∫01dx

( B.∫1(x+1)dx 0 1 ∫1 dx D. 0 2

)

1 1 1 3 1 ∫1xdx= x2|1= ;∫1(x+1)dx=( x2+x)|0= ;∫11dx 解析: 0 0 0 2 0 2 2 2 1 1 1 1 11