tceic.com
简单学习网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

2016届高考全国卷26省联考(乙卷)数学(理) Word版含答案


超级全能生 2016 届高考全国卷 26 省联考(乙卷)数学(理)
第Ⅰ卷
一、选择题(本大题共 12 个小题,每小题 5 分,共 60 分,在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的) 1、已知 U ? { y | y ? 2 , x ? ?1}, A ? {x |
x

A. [ , 2] 2、复数 z 满足 A.<

br />
1 2

B. [2, ??)

1 ? 1} ,则 CU A ? ( ) x ?1 1 1 C. [ , 2] ? [2, ??) D. [ , 2) ? (2, ??) 2 2