tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
相关标签
当前位置:首页 >> 数学 >>

沂源一中2013-2014高二上学期期末语文试题


2013—2014 学年第一学期模块学分认定 高二语文试题
本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共 8 页。满分 150 分,时间 150 分钟。 1.第Ⅰ卷答案涂在答题卡上。 2.第Ⅱ卷答案必须写在答题纸各题目指定区域内相应的位置,考试结束后,只交答题卡和答 题纸。

第Ⅰ卷(共 36 分)
一、 (每小题 3 分,共 15 分) 1.下列词语中加点的字,读音全部正确 的一项是 .... A. 百舸 (kě) . B. 字帖 (tiē) . C. 怂 恿(sǒng) . D. 洁癖 (pì) . A. 消融 B. 苍桑 C. 嗔怪 忖 度(cǔn) . 孝悌 (dì) . 饿殍 (piǎo) . 记载 (zǎi) . 谆谆告戒 户枢不蠹 礼尚往来 虎踞 龙盘(jū) . 前仆 后继(pū) . 强 词夺理(qiǎng) . 一哄 而散(hòng) .

无的 放矢(dì) 汗流浃 背(jiā) . . 惟妙惟肖 (xiào) 混 水摸鱼(hùn) . . 2.下列各组词语中,没有错别字 的一组是 ..... 自以为事 惩前毙后 形影相随 江山易改,禀性难移 桃李不言,下自成蹊 金玉其外,败絮其中

D. 婉转 厉害相关 其貌不扬 为山九仞,功亏一匮 3.下列各句中,加点成语使用正确 的一句是 .. A. 一些同学在课堂上的所谓机智,不过是种哗众取宠 的表现,并不能带给大家真收获。 .... B. 教授李大潜院士认为,应用数学要真正取得成果,转化成生产力,有比较长的周期,所以校方 和企业都要对此有耐心,不要趋利避害 。 .... C. 安检人员目不交睫 地盯着安检显示仪,突然一个画面定格在工作人员面前:一个包裹里藏有一 .... 支枪!机场方面立即将该包裹扣押并报警。 D. 在明亮的车灯的照射下,那屈指可数 的一株株行道树就像翻飞的蝴蝶一样一闪而过。 .... 4.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是 ①你不忍心跟这样的小姑娘耍滑头,在她面前,再爱__________的人也会变得慷慨大度。 ②在这封信中,她简短地向玛丽亚公爵小姐说,他们所有的误会都__________了,说安德来公爵 出国时给了她完全的自由。 ③根据条例要求,有关地震逃生的__________,地震多发区学校每学期至少要进行一次。 A. 算计 消失 演练 C. 算计 消释 演示 B. 计较 D. 计较 消释 消失 演练 演示 第 1 页 共 8 页

高二语文试题

5.下列各句中,没有语病、句意明确的一句是 A. 由于单位优势逐渐丧失,身处僻壤的水电八局职工子弟,开始选择城市作为实现人生的目标, 尤其是 80 后这一代更迫切地希望融入城市。 B. 市职业介绍中心的工作人员认为,经济结构调整造成的需求旺盛、人岗不匹配的结构性就业矛 盾仍是造成当前“招工难”的主因。 C. 近视患者都应当接受专业医师的检查,选配合适的眼镜,切忌不要因为怕麻烦、爱漂亮而不戴 眼镜。 D. 本市国税局绘制出“税源分布示意略图” ,解决了税源管理辖区划分不清、争议扯皮等问题的 发生。 二、 (每小题 3 分,共 9 分) 阅读下面的文字,完成 6~8 题。 比特币是什么 2009 年,一个名叫中本聪的神秘黑客率先提出了“比特币”这个概念,并描述了一种利用计 算机网络创造一种“秘密货币”的方法——比特币不由某家公司或某个央行发行,也不与任何现 实货币挂钩,却可以用来购买现实世界中的物品和服务。 这位黑客不是在写科幻小说。很快,这种虚拟货币就出现并开始被交易了。 只要你有电脑,你就能发行比特币。形象地说,比特币是由遍布世界各个角落的计算机“挖 矿”而得的。如果你想要获得比特币,只需要安装一个挖矿软件,你的计算机就开始进行大量运 算,这就是“挖矿”了。 而所谓的“挖矿” ,意思就是解题。比特币系统会不断地给玩家的计算机提供所谓的“苦力题” ——即毫无捷径可循,全靠卖苦力死算的题目。谁先做出就可获得一定数量的新货币——相当于 发行了这一数量的货币。然后你可以保留这些货币,或者卖掉,换取现金。 不管用哪一台电脑挖矿, 在比特币诞生初期都很容易获得 50 个比特币。 而现在, 随着参与 “挖 矿”的人越来越多,即使安装了挖矿软件,也找不到挖矿的界面了。现在的“矿工”一般都通过 特殊方法,组成矿工行会,大家一起挖。 一开始,1 美元可以买 1309.03 比特币。然而,这种情况已经一去不复返了。目前,1 比特币 的价值已经远远大于 100 美元了,这种涨幅是任何投资产品都无法相比的。 因此,比特币发烧友越来越多,不仅出现了希望出售祖宅以换取比特币的疯狂粉丝,甚至还 有人喊出了比特币是“全球经济最后的避险天堂” 。这样的口号虽然夸张,却也是因为比特币的存 在本身便颇为科幻——它不由任何政府、企业或银行创办,没有规则,却可以真实交易,是全世 界最安全的一种货币。 原因有二。首先,比特币是一种 P2P 形式的数字货币——原理类似于现在的迅雷下载。这样 的传输意味着整个网络便是比特币的支付系统,它并不需要像其他虚拟货币一样有一个支付中心。 因此,只要互联网还存在,可以说你手里的比特币就是安全的。 其次,比特币是有限的,具有极强的稀缺性。根据算法规定,该货币系统的发行速度会越来 高二语文试题 第 2 页 共 8 页

越慢,之后的总数量将被永久限制在 2100 万个之内。所以,通货膨胀这种事对比特币系统来说是 不存在的。 此外,比特币还有其它特点:无法追踪、不用纳税、交易成本极低等,所以比特币还有幸成 为了走私、洗钱与非法交易的最佳工具——没错,在互联网时代, “赃款”可能不再是黑色行李箱 里的整捆美元,而是一些存在在互联网上的数据,只需轻轻点动鼠标便能完成交易。 6.下列对比特币的理解不 正确的一项是 . A.比特币是利用计算机网络创造的一种虚拟货币。 B.比特币不由某家公司或某中央银行发行,却可用来购买现实中的物品和服务。 C.比特币可以由遍布世界各地的计算机通过“挖矿”而取得。 D.只要你在计算机上安装一个挖矿软件就可以获得比特币了。 7.下列表述符合 原文意思的一项是 .. A.谁先做出比特币系统给玩家的计算机提供的“苦力题”就可以获得一定数量的比特币。 B.不管用哪一台电脑一开始都很容易获得 50 个比特币。 C.比特币由一开始的 1 美元兑换 1309.03 比特币,到目前 1 比特币兑换超过 100 美元,涨幅非常 巨大。 D.因为比特币不由任何政府或银行创办,没有规则,却可以真实交易,是一种比较安全的网络虚 拟货币,所以是全球经济最后的避险天堂。 8.下列不能 说明比特币比较安全的原因的一项是 .. A.整个网络是比特币的支付系统,它无需像其它虚拟货币一样有一个支付中心。 B.比特币是有限的,具有极强的稀缺性。 C.比特币是一种 P2P 形式的数字货币,它无法追踪、不用纳税、交易成本极低。 D.比特币货币系统的发行速度会越来越慢,之后,比特币的总数量为 2100 万个。 三、 (每小题 3 分,共 12 分) 阅读下面的文言文,完成 9~12 题。 资政殿学士户部侍郎文正范公神道碑铭并序 欧阳修 皇佑四年五月甲子,资政殿学士、尚书户部侍郎、汝南文正公薨于徐州,以其年十有二月壬 申,葬于河南尹樊里之万安山下。 公生二岁而孤,母夫人贫无依,再适 长山朱氏。既长,知其世家,感泣去之南都。入学舍, . 扫一室,昼夜讲诵,其起居饮食,人所不堪 ,而公自刻益苦。居五年,大通六经之旨,为文章, . 论说必本于仁义。祥符八年,举进士,礼部选第一,遂中乙科,为广德军司理参军,始归迎其母 以养。 公少有大节,于富贵、贫贱、毁誉、欢戚,不一动其心,而慨然有志于天下,常自诵曰: “士 当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。 ”其事上遇人,一以自信,不择利害为趋舍。 公为将,务持重,不急近功小利。于延州筑青涧城,垦营田,复承平、永平废寨,熟羌归业 高二语文试题 第 3 页 共 8 页

者数万户。于庆州城大顺以据要害,夺贼地而耕之。又城细腰、胡芦,于是明珠、灭臧等大族, 皆去贼为中国用。自边制久隳 ,至兵与将常不相识。公始分延州兵为六将,训练齐整,诸路皆用 . 以为法。公之所在,贼不敢犯。 自公坐吕公贬,群士大夫各持二公曲直,吕公患之,凡直公者,皆指为党,或坐窜逐。及吕 公复相,公亦再起被用,于是二公欢然相约,戮 力平贼。天下之士皆以此多 二公,然朋党之论遂 . . 起而不能止。上既贤公可大用,故卒臵群议而用之。 公为人外和内刚,乐善泛爱。丧其母时尚贫,终身非宾客食不重肉,临财好施,意豁如也。 及退而视其私,妻子仅给衣食。其为政,所至民多立祠画像;其行己临事,自山林处士、里闾田 野之人,外至夷狄,莫不知其名字,而乐道其事者甚众。 9.对下列句子中加点的词语的解释,不正确 的一项是 ... A.人所不堪 . B.自边制久隳 . C.戮 力平贼 . D.天下之士皆以此多 二公 . 堪:忍受 隳:毁坏 戮:杀 多:称赞

10.下列加点的虚词用法相同的一项是 A.感泣去之 南都 臣未之 闻也 . . B.始归迎其母以 养 . C.丧其 母时尚贫 . D.所 至民多立祠画像 . 奚以 知其然也 . 余嘉其 能行古道 .

羸兵为人马所 蹈藉 . 11.以下各组句子中,全都属于作者直接 褒扬范仲淹的一组是 .. ①既长,知其世家,感泣去之南都 ②慨然有志于天下 ③务持重,不急近功小利 ④于是明珠、灭臧等大族,皆去贼为中国用 ⑤及吕公复相,公亦再起被用 ⑥外和内刚,乐善泛爱 A.①③⑥ B. ②③⑥ C. ②⑤⑥ D.③④⑤ 12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确 的一项是 ... A.范仲淹身世不幸,但有志气。他两岁时父亲就去世了,后来随因无依无靠而再嫁的母亲来 到长山朱家;长大后,他知道自己的身世,便毅然离开朱家。 B.范仲淹读书发愤,学有所成。离开朱家后,他过着一般人都难以承受的物质生活,日夜苦 读,终于精通了六经的要义,后来考中了进士。 C.范仲淹为官清廉,乐善好施。他为官多年,但家中经济拮据,退职后,妻子儿女仅仅能解 决温饱问题;但却乐意把财物施舍给其他人。 D.范仲淹节操高尚,行事稳重。他不计个人得失,有为天下百姓谋福利的情操;在延州做官 高二语文试题 第 4 页 共 8 页

时,逐步采取有效措施,使当时的一些大族归顺于朝廷。

第Ⅱ卷(共 114 分)

四、 (24 分) 13.把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语。 (10 分) (1)其事上遇人,一以自信,不择利害为趋舍。 (5 分)

(2)吕公患之,凡直公者,皆指为党,或坐窜逐。 (5 分)

14.