tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
相关标签
当前位置:首页 >> 英语 >>

2单元词汇


Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______


推荐相关:

2单元 单词

2单元 单词 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 世纪英语 第二册 第二单元...2) a characteristic property that defines the apparent individual nature of ...


二上二单元词语大全

二年级上词语积累(按单元) 10页 2财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...


1、2单元词汇

第一、 二单元词汇一、 重点词汇 1、 过去,往事 ___ 2、 现在,目前 ___ 3、 自……以来 ___ 4、 电影院 ___ 5、 工厂 ___ 6、 未上围的,开阔...


第二单元词语

第二单元词语_语文_初中教育_教育专区。第二单元 读读写写 mù t?nɡ (( jì m? (( táo qì ((( 读读记记 mà zhɑ ( shuǐ ( r?u ruǎn (...


13级高一英语2单元词汇

词汇: 词汇: 有趣的/可笑的 紧张的/焦虑的 严肃的 (故意)避开 十分地/完全地 承认 大声地 尊敬/尊重 女校长 时间表 纪律 轻松的/宽松的 II.词组: .词组...


六年级语文一二单元词语盘点

六​年​级​语​文​一​​单​元​词​语​盘​点 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 学​习第一单元: 清爽 吟诵 唱和 瀑布 ...


部编语文二上第2单元看拼音写词语(配套写字练习+词语表)

部编语文二上第2单元看拼音写词语(配套写字练习+词语表)_二年级语文_语文_小学教育_教育专区。第二单元 (4)huā yuán shí qiáo duì 识字 qí tónɡ ...


2单元单词

2单元单词_二年级英语_英语_小学教育_教育专区。八年级上第二单元单词及短语学习卷 姓名 学号 班级 25. 身体 n. 26. 例如;像……这样 27. 在一起;共同 ...


2015人教版九年级英语上英语第二单元单词.短语和知识点

2015人教版九年级英语上英语第二单元单词.短语和知识点_英语_初中教育_教育专区。2015/7/31 人教版九年级英语上第二单元单词.短语和知识点练习题 Unit 2 I ...


人教版语文五年级下册第二单元词语盘点

人教版语文五年级下册第二单元词语盘点_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 人教版语文五年级下册第二单元词语盘点_语文_小学教育_教育...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com