tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
相关标签
当前位置:首页 >> 英语 >>

2单元词汇


Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______


推荐相关:

必修二单元词汇串记

必修二单元词汇串记_英语_高中教育_教育专区。必修二高考词汇串记 Unit 1 Mary likes Chinese cultural relics very much. She spends most of her spare time ...


二年级语文下册第二单元词语归纳(人教版)

二年级语文下册第二单元词语归纳(人教版)二年级语文下册第二单元词语归纳(人教版) 一、复习课文: 1、读《泉水》一课,回答问题: (1)“天然水塔”指的是: (...


2单元 词汇句型

2单元 词汇句型_初一英语_英语_初中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 2单元 词汇句型_初一英语_英语_初中教育_教育专区。英语 2单元 词汇句型...


2单元词汇

第六单元 1.常考单词: efficiency increasingly install personnel expose reduction completion specific switch cr itical intensity scale defective 2. 常考词组: ...


人教版语文五年级下册第二单元词语盘点

人教版语文五年级下册第二单元词语盘点_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 人教版语文五年级下册第二单元词语盘点_语文_小学教育_教育...


人教版六年级语文上册第二单元词语

人教版六年级语文上册第二单元词语、句子复习点 2 第二组 读读写写: 杰出 修筑 设计 施工 阻挠 控制 轰动 艰巨 毅然 铲平 勉励 恶劣 泥浆 岔道 真挚 避免 ...


人教版八年级下册第二单元词语汇总

人教版八年级下册第二单元词语汇总_初二语文_语文_初中教育_教育专区。人教版八年级下册第二单元词语汇总 第六课、雪(鲁迅) 隐约 yǐnyu?指依稀;不明显。 处子 ...


3下2单元A 词汇

3下2单元A 词汇_三年级英语_英语_小学教育_教育专区。Pep 小学英语三年级下册 Unit 2 My family Part B Let‘s 一、教学目标: 1、知识目标 : 了解认识家庭...


1、2单元词汇

第一、 二单元词汇一、 重点词汇 1、 过去,往事 ___ 2、 现在,目前 ___ 3、 自……以来 ___ 4、 电影院 ___ 5、 工厂 ___ 6、 未上围的,开阔...


第二单元词语盘点

第二单元词语盘点_英语_高中教育_教育专区。班级:___ 姓名:___ 第二单元词语盘点 ji? chū xiū zhù sh? jì shī gōng zǔ náo k?ng 班级:___ ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com