tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
相关标签
当前位置:首页 >> 英语 >>

2单元词汇


Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ __

______ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______

Unit 2 1. 强壮的________ 2. 业余爱好________ 3. 画画________ _______ 4. 丈夫________ 5. 律师________ 6. 妻子________ 7. 哭________ 8. 收集__________ 9. 钥匙链________ 10. 海报________ 11. 贴画________ 12. 集邮______ ________ 13.出生于___ ________ 14.喜欢做某事 ______ _______ 15. ______ _______ 16.对…感兴趣 ___ __________ ____ 17.爸爸________ 18.妈妈________ 19.儿子________ 20.女儿________ 21.爷爷,姥爷________ 22.奶奶,姥姥________ 23. 善良的__________ 24.扇子________ 25.叔叔,舅舅________ 26.阿姨,姑姑________ 27.可爱的____________ 28.猜___________ 29.堂(表)兄妹________ 30.侄子,外甥________ 31.侄女,外甥女________ 32.小的 _________ 33. 有点多__ ____ ____ ______


推荐相关:

二年级语文下册第二单元看拼音写词语

二年级语文下册第二单元看拼音写词语练习班级 姓名 学号 wǎ piàn quán shuǐ rán hòu jiē guǒ yì gǔ qīng cuì shuǐ tǎ dù juān mào yǔ ...


1-2单元词汇

4上1--2单元词汇 暂无评价 1页 1下载券1​-​2​单​元​词​汇 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档unite consist of divide..into clarify acco...


1-2单元词语

1-2单元词语_英语_高中教育_教育专区。二年级语文第三册第一单元看拼音写词语班级___ 姓名___成绩___ tái dēnɡ fēnɡ shōu jìn lì zhēn shí l...


第二单元词语

第二单元词语 乖巧 尽职 稿纸 草稿 腔调 淘气 踩踏 跌倒 碰撞 遭殃 折腾 老实 贪玩 胆小 勇敢 石缝 缝隙 抚摩 心肝 肝胆 搭配 粗糙 傍晚 脾气 暴跌 隐蔽 搏斗...


2单元 词汇句型

2单元 词汇句型_初一英语_英语_初中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 2单元 词汇句型_初一英语_英语_初中教育_教育专区。英语 2单元 词汇句型...


五年级语文上册第二单元词语盘点带拼音

五年级语文上册第二单元词语盘点带拼音_语文_小学教育_教育专区。五年级语文上册第二单元词语盘点带拼音 第二单元 读读写写 (yōu fāng) (piāo bó) ( wéi ...


人教版语文五年级下册第二单元词语盘点

人教版语文五年级下册第二单元词语盘点_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 人教版语文五年级下册第二单元词语盘点_语文_小学教育_教育...


1、2单元词汇

第一、 二单元词汇一、 重点词汇 1、 过去,往事 ___ 2、 现在,目前 ___ 3、 自……以来 ___ 4、 电影院 ___ 5、 工厂 ___ 6、 未上围的,开阔...


人教版六年级上册语文第二单元词语盘点

人教版六年级上册语文第二单元词语盘点_语文_小学教育_教育专区。六年级上册语文《第二单元》词语盘点: jié chū 杰出èliè 恶劣 fú yǎng 抚养 xiū zhù 修筑...


人教版六年级语文上册第二单元词语

人教版六年级语文上册第二单元词语、句子复习点 2 第二组 读读写写: 杰出 修筑 设计 施工 阻挠 控制 轰动 艰巨 毅然 铲平 勉励 恶劣 泥浆 岔道 真挚 避免 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com