tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 数学 >>

限时训练4 指数对指数函数


限时训练四 指数与指数函数·
1. ( x
1 3 3

x

?2

)

?

8 5

化成分数指数幂为
? 1 3

[

]
4 15 2 5

A.x C.x

B.x D.x

4 ? 15

2.已知 x>0 时,函数 y=(a2 -8)x 的值恒大于 1,则实数 a 的取值范围为 [

]

A.(-3,-2 2)∪(2 2,3)
C.(-∞,-3)∪(3,+∞) 3.下列各式中,正确的是

B.(-1,1) D.(1,+∞) [ ]

1 2 1 2 1 1 A. ( ) 3 < ( ) 3 < ( ) 3 2 5 2 2 1 1 3 1 3 1 2 B. ( ) < ( ) < ( ) 3 5 2 2
A.f(bx )<f(cx ) C.f(bx )≥f(c x)

1 1 1 2 1 2 C. ( ) 3 < ( ) 3 < ( ) 3 2 2 5 2 2 1 3 1 3 1 1 D. ( ) < ( ) < ( ) 3 5 2 2
] B.f(bx )≤f(c x) D.f(bx )与 f(cx )不可比较 [ ] D.ab<ba<aa [ ]

4.设 f(x)=x2 -bx+c 满足 f(0)=3,且对任何 x∈R,有 f(x)=f(2-x),则 [

1 1 1 5.设 < ( ) b < ( ) a <1,则 2 2 2
A.aa<ab<ba B.aa<ba<ab C.ab<aa<ba 6.下列函数中,在区间(-∞,+∞)上是减函数的只有
1

A.y=x 3

1 B.y=- ( ) x 3

1 C.y= 3 x + ( ) x D.y=- 3 x 3 3x ? 1 7 .集合M={x| ≥ 0},N={x|3(3x ?1)(2x+1) ≥1},则M、N 的 关 系 是 2x + 1
[ ]

8.函数 y=3-|x-2|为增函数的区间是[ ] A.(-∞,+∞) B.(-∞,0)

C.(2,+∞)

D.(-∞,2)

9 . 已 知 图 中 的 曲 线 C1 、 C2 、 C3 、 C4 是 指 数 函 数 y = ax 的 图 像 ,

已知a取

1 1 , , 2 ,10四个值,则相应于曲线C1 ,C 2 ,C 3 ,C 4 的 10 2

a 的依次是

1 1 A.10,2 , , 2 10 1 1 C. , ,10,2 2 10
10、不等式 6x
2 +x-2

1 1 B.10, ,2 , 2 10 1 1 D.2 , , ,10 10 2

[

]

<1 的解为_______________推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com